ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

donderdag 22 januari 2015

1:Waarom dit blog.


Het dagelijks bestuur van de gemeente Borger-Odoorn is voor ons eigenlijk net als de achtergrond van mijn blog, wij zijn er nog nooit vrolijk van geworden gedurende de afgelopen jaren.
Daarnaast is er bij het weer sprake van mooie en slechte perioden, met allerlei variaties daartussen.
Dat is bij het dagelijkse bestuur van deze gemeente niet zo, want soms is deze als:

·         Een vies motregentje, geniepig, gemeen en onbetrouwbaar, want je ziet het niet maar je wordt er wel nat van.

·         Een stevige regenbui, alleen is er in dit geval geen mogelijkheid om te schuilen en krijg je een bak water over je heen zonder dat je er om hebt gevraagd.

·         Een onweersbui, heftig, zwaar, onbetrouwbaar en af en toe zelfs gevaarlijk, want stress en frustraties zijn een aanslag op je gezondheid.

·         Storm en harde wind, zwaar wanneer je er tegen op moet boksen, en waarbij kennelijk wordt gehoopt dat je murw geslagen knakt.

·         Mooi zonnig of warm weer hebben wij nooit gezien, dat is kennelijk weggelegd voor een selectief groepje ondernemers die wel een gewillig oor krijgen bij onze overheidsdienaren.

Deze metaforen heb ik gebruikt om de achtergrond van mijn blog te verklaren en om de handelswijze van de gemeente Borger-Odoorn in de afgelopen jaren beknopt weer te geven.

Onze ervaringen:

Wij, mijn vrouw Ted en ik wonen sinds aug.1975, inmiddels bijna 40 jaar, op het fabrieksterrein van de voormalige steenfabriek “De Kavelingen” in Valthermond.
Op dit terrein hebben zich vanaf midden jaren 80 van de vorige eeuw een aantal zaken voorgedaan die op zijn minst dubieus genoemd kunnen worden.
De toenmalige gemeente Odoorn, thans gemeente Borger-Odoorn heeft daarbij ook diverse keren beslissingen genomen waarbij grote vraagtekens kunnen worden geplaatst.
De werkwijze waarop deze gemeente denkt te moeten omspringen met zijn inwoners heeft bij ons dan ook in de afgelopen jaren voor veel onvrede en frustratie gezorgd.

Wij, mijn vrouw en ik worden al vele jaren op een voor ons onbegrijpelijke en onwenselijke manier behandeld door het dagelijkse bestuur van dit orgaan.
Daardoor is het wantrouwen in dit bestuur en zijn ambtenaren en in de gemeentelijke politiek in het algemeen in de loop van de jaren gestegen en is het vertrouwen inmiddels tot het nulpunt gedaald.
Dit werd nog eens bevestigd nadat ik werd benaderd door inwoners van deze gemeente die zich ook onheus en onrechtmatig behandeld voelden door een aantal ambtenaren van de gemeente Borger-Odoorn, en die overeenkomsten zagen met hun situatie in een ingezonden brief van mij die op de gemeentelijke website was gepubliceerd.
Ik heb deze inwoners opgezocht en ben het gesprek aangegaan met de bedoeling een beeld te krijgen van hun situatie.
Daarin zag ik heel veel overeenkomsten en parallellen, zodat mijn vermoeden van wat ik al veel langer dacht werd bevestigd, namelijk dat hier sprake moest zijn van structureel wanbeleid en een zeer slecht functionerend dagelijks bestuur van de gemeente Borger-Odoorn.

Onze onvrede met dit beleid vindt zijn oorsprong in een aantal milieudelicten waarbij na meldingen van onze zijde de ambtenaren van de gemeente Borger-Odoorn het lieten afweten en rustig op hun handen bleven zitten.
Deze onvrede werd nog eens verhevigd nadat, ondanks protest en bezwaarprocedures van onze zijde, regelgeving van het bestemmingsplan en wetgeving ten aanzien van de winkeltijdenwet voor vaststelling van openingstijden voor de vlomarkthallen stelselmatig werd overtreden door het dagelijks bestuur van deze gemeente.
Zelfs nadat de bezwaarcommissie in een hoorzitting de gemeente in het ongelijk had gesteld bleek deze geen boodschap te hebben aan deze uitspraak, en bleef deze gewoon zijn eigen koers volgen.

Nadat mijn vrouw en ik een gesprek op 14 mei 2014 hadden gehad met burgemeester M.Out bleek uit deze zijn uitspraken zelfs dat belangenafwegingen en prioriteitenstelling voor de ondernemer sturend waren geweest in de besluitvorming van de gemeente voor toestemming van de openingstijden.
Dat regel en wetgeving normaal gesproken ten grondslag behoort te liggen aan besluitvorming was kennelijk niet in het brein van deze man opgekomen.
Triest dit te moeten constateren, want juist van een burgemeester zou je toch mogen verwachten dat deze zich aan de regeltjes houdt, maar kennelijk leeft deze man in zijn eigen democratie en heeft hij lak aan de basisregels die gelden voor iedere burger van dit land.
Wij hebben hem dan ook eerst zelf met de inhoud van het gesprek op 18 juni 2014 geconfronteerd middels een gespreksverslag, maar meer dan twee nietszeggende reacties hebben wij hier niet op gekregen.

Daarop hebben wij de Gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn op 21 augustus 2014 officieel aansprakelijk gesteld voor de houding en het handelen van het dagelijkse bestuur en van deze burgemeester in het bijzonder, maar tot op de dag van vandaag huldigt ook deze bestuurslaag zich in een sereen stilzwijgen en hebben we nog steeds, na meer dan een ½ jaar, geen fatsoenlijk antwoord op ons schrijven van 18 juni gehad.
Waarom wij geen inhoudelijk antwoord krijgen op ons verhaal is ons een raadsel, maar dit heeft mij wel doen besluiten dit verhaal openbaar te maken.
Wat we inmiddels wel weten is dat de bestuurders van de gemeente Borger-Odoorn er in ons geval in de afgelopen jaren een ongelooflijk grote puinhoop van hebben gemaakt, maar nu het op verantwoording afleggen aan komt speelt deze organisatie verstoppertje en is ze niet thuis.
Wij twijfelen daarom ook sterk aan de integriteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en handelswijze van het dagelijks bestuur.
Een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling achten wij dan ook zeer wenselijk.

Al het gepubliceerde kan ik met behulp van gevoerde correspondentie onderbouwen, en dit zal ik ook zeker gaan gebruiken de komende weken.
Ik kan er een boek over schrijven maar ga dit in een blog de komende tijd op internet weergegeven in de hoop op deze manier meer gedupeerden van deze gemeente te kunnen bereiken, en in het vertrouwen dat door druk van een grotere groep de gemeente genoodzaakt zal zijn hun houding en beleid aan te passen.

Want het kan toch niet zo zijn dat zowel dagelijks alsook politiek bestuur hun gang kunnen gaan en daarbij wetgeving en afspraken, door hun zelf vastgelegd in bestemmingsplannen, stelselmatig overtreden.
Ook kan het toch niet zo zijn dat het dagelijkse bestuur van deze gemeente, onder aanvoering en verantwoordelijkheid van burgemeester M.Out,  hun eigen gang konden gaan en daarbij, om welke dubieuze reden dan ook, alleen maar de belangen van een geselecteerd groepje ondernemers wenste te behartigen.

Het verhaal is dermate omvangrijk dat ik genoodzaakt ben het in delen op mijn blog
blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com te zetten,
Wekelijks wordt er een nieuw verhaal op Facebook gepubliceerd.
Op mijn blog kunt u het gepubliceerde, maar ook de voorgaande verhalen te lezen.

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com
Ik probeer op deze manier gedupeerden te mobiliseren, dus deel alstublieft dit blog met vrienden en/of kennissen uit de gemeente Borger-Odoorn.
Moedig eventueel gedupeerden aan te reageren, ik zal contact met ze opnemen.

Een ding heb ik wel gezien, niets doen is geen optie, want dit wordt van kwaad tot erger omdat er totaal geen rem op dit bestuur zit.

Bij voorbaat dank voor uw steun.