ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

zondag 19 juli 2015

10. ERNSTIGE ASBESTVERONTREINIGING VLOMARKTTERREIN.


10.NIEUW GECONSTATEERD MILIEUDELICT OP TERREIN "OUDE STEENFABRIEK".

Op 2 juli 2015 werden wij via onderstaand mailtje door een medewerker van de gemeente Borger-Odoorn van een nieuw milieudelict op de hoogte gebracht.

Het betrof hier een op het terrein van de voormalige steenfabriek aangetroffen behoorlijke hoeveelheid asbesthoudend materiaal in de bodem.
Dit materiaal is kennelijk ook in het verleden gebruikt om een deel van het laad/loskanaal langs de Kavelingen mee te dempen, en is tijdens een recent uitgevoerd bodemonderzoek ontdekt.
 
Van: Neil H
Verzonden: donderdag 2 juli 2015 10:02
Aan: 'A.J.Blink'
Onderwerp: Asbestonderzoek voorm. steenfabriek

Beste meneer Blink,

Eerder dit jaar hebben we u de eerste versie van het asbestonderzoek op het terrein van de voormalige steenfabriek gestuurd. Naar aanleiding van opmerkingen van de RUD Drenthe is dit onderzoek nog enkele keren aangepast. Bijgevoegd treft u het definitieve eindrapport.

De uitkomst is dat ter plaatse van een demping op de noordelijke perceelgrens de hergebruiksnorm plaatselijk wordt overschreden. De sleuven met een overschrijding zijn weergegeven in bijlage 2 van het onderzoek.

De omvang van de verontreiniging met asbest boven de hergebruiksnorm binnen de demping is circa 95 m3. Er dient daarom een aantekening in het kadaster te komen dat de betrokken kadastrale percelen verontreinigd zijn. De provincie Drenthe is daarvoor het bevoegd gezag. Wij hebben de provincie daarom geïnformeerd over de verontreiniging.

De provincie gaat de situatie nu beoordelen en neemt op zeker moment een beschikking ernst en spoed. Op dit moment is het met name belangrijk dat het deel met asbest boven de hergebruiksnorm niet wordt gebruikt of kan worden betreden. Dat is nodig om het asbest, dat ook boven in de bodem aanwezig is, intact te laten. Aan de heer Vuurboom is daarom aangegeven dat deze gronden dienen te worden afgezet voor gebruikers en bezoekers van de steenfabriek.

Nu het asbestonderzoek is afgerond kan het bestemmingsplan richting vaststelling. De verwachting is dat het plan in september/oktober 2015 in de gemeenteraad komt.

Met vriendelijke groet,
Neil H
Juridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Gemeente Borger-Odoorn
Cluster Ontwikkeling
Afdeling Grondgebiedszaken
T (0591) 53 53 50
T 14 0591
 
                                ------------------------------------------------------------------------

 Als naaste buren, die ongeveer zo’n 50 meter van deze gevaarlijke vervuiling wonen, zou je denken dat na zo’n bericht het gebied wel snel zou worden afgezet met linten, maar niets bleek minder waar.

Gedurende bijna 2 weken, waarin 4 vlomarktdagen te noteren waren, en waarbij er enkele honderden auto’s per dag dit gebied benaderden, bleef de eigenaar van het terrein op zijn handen zitten en vond het kennelijk niet nodig om actie te ondernemen.

Ook ambtenaren van de gemeente kregen blijkbaar geen helder ogenblijk en vonden het kennelijk ook overbodig actie te ondernemen en controle uit te oefenen.
Onbegrijpelijk, mede gezien de geschiedenis die de gemeente met deze ondernemer had ten aanzien van naleving van wetgeving, nakomen van afspraken en uitvoeren van afspraken.

Deze ondernemer, dhr.J.Vuurboom, van bouwmaatschappij Vuurboom uit Valthermond was namelijk in het verleden de veroorzaker van:

  • De illegale storting van de zeer milieuvervuilende fabrieksschoorsteen ( ± 400 kuub ) in het laad/loskanaal van de Kavelingen, waarbij er een grote hoeveelheid kankerverwekkende stoffen, z.g. PAK,s in het openbare oppervlaktewater van het kanaal belandde. (± 1984-1985)
  • Illegale bomenkap op het terrein van de voormalige steenfabriek, en tevens illegale bomenkap op een aangrenzend terrein.
  • Nu weer deze illegale storting van het gevonden asbesthoudend materiaal.
Ik had geen zin het verzaken van de ondernemer te melden aan de gemeente, mede omdat er in de afgelopen 10 jaar heel vaak niet, of alléén onder zeer grote drang van onze zijde handhavend werd opgetreden door het ambtelijk apparaat, nadat er melding van was gedaan.
 
Op maandag 13 juli had ik een gesprek hierover met journalist Jaap van Brummelen van Dagblad v/h Noorden, en deze vertelde ik wel over het voorval van de gevonden asbest.
Deze meldde het vervolgens de volgende dag tijdens een persoverleg met de gemeentelijke bestuurders, en toen werden deze kennelijk plotsklaps ook wakker geschut, want op woensdagmorgen 15 juli werd het betreffende gebied eindelijk afgezet met linten.
 
Zeer bedenkelijk en zwak opereren van zowel de terreineigenaar alsook van de gemeente Borger-Odoorn, maar zoals gebruikelijk zal dit ook wel weer met een “sisser” aflopen voor “gemeentevriendje Vuurboom”.

donderdag 12 maart 2015

9: Aug 2014.

Voltallige gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn speelt struisvogelpolitiek:

Zoals is gebleken uit ons vorige blog waren burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, onder leiding van burgemeester Out, op geen manier te bewegen om inhoudelijk te reageren op ons gespreksverslag van 18 juni 2014.

Daarom hebben wij besloten om de hoofdverantwoordelijken van deze gemeente, de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, op 21 aug. 2014 schriftelijk aansprakelijk te stellen voor het asociale gedrag en het wanbeleid van dit door hun aangestelde dagelijkse bestuur.

Onze verbazing was groot toen bleek dat ook dit politieke bestuur vervolgens verstoppertje speelde en weigerde verantwoording af te leggen voor het gedrag van hun dagelijkse bestuurders.

Tot onze verbijstering besloot deze raad begin sept. 2014 zelfs om onze aansprakelijkheidsstelling weer terug te geven voor advies aan burgemeester Out en zijn wethouders.
Nota bene dezelfde club die in eerste instantie weigerde om inhoudelijke antwoorden te geven kreeg nu van deze gemeenteraad een adviserende rol over zijn eigen falen en asociale gedrag.
Hoe verzin je het!!!!!

Zoals verwacht weigerden ook nu burgemeester en wethouders weer inhoudelijk te reageren op ons gespreksverslag en op de aansprakelijkheidsstelling van de gemeenteraad.
Nee, deze burgemeester en zijn wethouders kieperden het over hun schouders en dachten de verdere afwikkeling van deze zaak maar in handen te moeten geven van verzekeraar Centraal Beheer Achmea.
Het bestuur van de gemeente Borger-Odoorn zal wel gedacht hebben, de juristen van deze verzekeraar slagen er al jarenlang in om hele volksstammen hijgende woekerpolishouders uit de nek van hun werkgever te houden, dan moet het met een enkele lastige inwoner van de gemeente Borger-Odoorn zeker lukken.

Echter, ook deze verzekeraar heeft kennelijk tot op heden geen inhoudelijke antwoord kunnen geven op onze genoemde brieven, op zich ook heel begrijpelijk want de antwoorden behoren te komen van de verantwoordelijken die deze puinhoop hebben veroorzaakt.
Deze hebben echter tot op heden nog steeds niet het fatsoen gehad, en de verantwoordelijkheid gevoeld om inhoudelijke antwoorden te geven op onze brieven.

Om misverstanden te voorkomen, en om de gemeenteraad zelf in de gelegenheid te stellen onze brieven alsnog te kunnen beantwoorden, hebben wij op 13 febr.2015 alle gemeenteraadsleden van Gemeentebelangen, Pv/dA, het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie individueel via mail op de hoogte gebracht van onze publicaties in ons blog.
We zijn inmiddels 4 weken verder en ook deze gemeenteraad is kennelijk niet bereid antwoorden te geven op het door ons gestuurde gespreksverslag en de aansprakelijkheidsstelling.

Ook krijgen wij geen antwoord op het frauderend onderzoek en het daaruit voortvloeiende rapport van de illegale dumping van de zwaar vervuilende fabrieksschoorsteen in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen.

Voor ons valt hieruit maar één conclusie te trekken, we hebben hier te maken met een amateuristisch, ziek, incompetent en dubieus gemeentelijk bestuur op zowel dagelijks alsook op politiek niveau.
Daarom hebben wij besloten nu tevens de briefwisseling tussen ons en de gemeenteraad over het dubieuze en frauderende handelen van deze gemeente in dit blog openbaar te maken.

                                                -----------------------------------

A:Brief aansprakelijkheidsstelling gemeenteraad.


Gemeenteraad van de Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875ZG te Exloo

Per aangetekende post verzonden.

Kenmerk: Abl.03.2014
Datum: 21 augustus 2014

Onderwerp: Aansprakelijk stellen van nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen t.a.v. de punten  genoemd in ons aangetekend schrijven van 18 juni 2014.

Geachte dames en heren,

Wij, mijn vrouw en ik, hebben op ons verzoek op 14 mei 2014 een gesprek gehad met een paar medewerkers van uw organisatie, t.w. burgemeester M.L.J.Out en dhr.Luc.L, manager grondgebiedszaken.
Dit om duidelijkheid te krijgen over wie er binnen uw gemeentelijke organisatie in het verleden verantwoordelijk zijn  geweest voor onderzoek, toezicht en handhaving in een aantal zaken op het terrein van de voormalige steenfabriek de Kavelingen.
Een terrein waarop wij tevens wonen en waarbij situaties die daar plaatsvinden direct van invloed zijn op onze woonsituatie.

Daar zijn in het verleden, maar ook in het heden een aantal zaken gebeurt die op zijn minst dubieus en omstreden te noemen zijn, en waarbij wij inmiddels als belanghebbenden al meerdere keren zijn geconfronteerd met reacties daarop van uw organisatie die op zijn zachts gezegd zwak, immoreel en verdacht te noemen zijn.

In dit gesprek zijn een aantal zaken de revue gepasseerd waarbij wij als burgers duidelijk van mening verschilden met bovengenoemde heren, zodat dit voor ons aanleiding was om op 18 juni 2014 een aangetekend schrijven te sturen , met daarin genoemd een zestal hoofdpunten die tijdens dat gesprek de revue zijn gepasseerd.
In alle zes genoemde hoofdpunten hebben wij duidelijk aangegeven wat er in het verleden was gebeurd, wat de reactie daarop was van met name burgemeester Out, met daaropvolgend onze mening.

Daarbij hebben wij deze heren zes weken de tijd gegeven om inhoudelijk te reageren op de inhoud van het geschrevene, maar het enige wat binnen genoemde termijn uit de pen van uw organisatie vloeide was:
“wij herkennen ons dan ook niet in de verschillende delen van uw verslag en nemen uw brief enkel voor kennisgeving aan”.
Geen enkele inhoudelijke reactie of commentaar, maar wel kenmerkend en voor ons duidelijk herkenbaar.
Deze burgemeester en zijn wethouders willen daarbij kennelijk geen enkele verantwoording nemen voor zijn eigen falen, en achten zich daarbij niet verantwoordelijk voor de ontstane situatie.

Gezien de zwakke, inhoudsloze en nietszeggende reactie van B&W heeft uw organisatie aangegeven het inhoudelijk eens te zijn met de inhoud van het besprokene en ons commentaar daarop, of heeft deze geen kans gezien om inhoudelijk steekhoudende argumenten naar voren te brengen binnen de gestelde termijn.
Jammer en zwak voor een overheidsinstantie die besluiten neemt, daarbij diverse keren wetten en regels overtreedt, en daarnaast ook nog eens zelf de veroorzaker is geweest van een aantal problemen waar wij tot op de dag van vandaag de wrange vruchten van plukken, maar waarvoor uw organisatie geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wil en durft te nemen.

Wij als naaste buren van de vlomarkthallen zijn zelfs door toedoen van uw organisatie bij herhaling en gedurende lange periode ernstig gedupeerd in ons woongenot, is er door verkeerd genomen besluiten en beslissingen door uw organisatie een situatie ontstaan tussen de verschillende partijen en ons die door ons als zeer onprettig en onwenselijk wordt ervaren, en heeft de hele situatie gedurende vele jaren voor heel veel stress en frustratie gezorgd.

Daarom stellen wij uw organisatie en zijn bestuur door middel van dit schrijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor de genoemde punten in de bijgesloten brief van 18 juni 2014, gericht aan burg.M.L.J.Out en L.J.Luijben.

Mochten wij binnen 4 weken na dagtekening van dit schrijven geen reactie van u mogen ontvangen dan zien wij ons genoodzaakt het handelen van uw organisatie op de door ons genoemde punten door een onafhankelijke rechter te laten toetsen.
Alle kosten, proceskosten en juridische begeleiding, voortvloeiend uit dat proces zullen voor rekening van uw organisatie zijn.

Hoogachtend, A.J.Blink

                                                -----------------------------------

B:Dubieuze en onbegrijpelijke reactie van de gemeenteraad op aansprakelijkheidsstelling:

Datum: 8 september 2014
Onderwerp: Aansprakelijk stellen van de gemeente

Geachte heer Blink,
Op 21augustus 2014 heeft u ons een brief gestuurd waarin u de gemeente dan wel haar bestuurders aansprakelijk stelt voor nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen.
We hebben op 4 september besloten om uw brief voor advies in handen te leggen van het college van burgemeester en wethouders.

U ontvangt van het college binnen 4 weken een reactie op uw brief.

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad, H.J.van O,
Raadsgriffier.

                                                -----------------------------------

B:Te verwachten reactie van burgemeester en wethouders op aansprakelijkheidsstelling gemeenteraad:
Datum: 29 september 2014
Onderwerp: Aansprakelijk stellen van de gemeente

Geachte heer Blink,

Op 21augustus 2014 heeft u een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin u de gemeente aansprakelijk stelt voor nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen ten aanzien van diverse zaken die op het perceel van de voormalige steenfabriek in Valthermond spelen of hebben gespeeld.

Op 9 september 2014 heeft de raad u een reactie gestuurd (met kenmerk 14.19629).
Hierin staat aangegeven dat uw brief voor advies in handen van het college is gelegd.
Daarnaast is aangegeven dat u van het college antwoord op uw brief ontvangt.

Wij hebben de aansprakelijkheid voor verdere afwikkeling in handen gegeven van onze verzekeraar in dezen, Centraal Beheer Achmea.
U ontvangt van Centraal Beheer Achmea een reactie op uw brief.

Wij vertrouwen erop u hierdoor voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn.
D.de V.
Manager Bestuurs- en concernondersteuning.

                                                -----------------------------------

C: Mailverkeer met gemeenteraad Borger-Odoorn.
Aan: alle individuele gemeenteraadsleden van de Pv/dA, het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie
Datum: 14 februari 2015
Betreft: Wanbeleid gemeente Borger-Odoorn t.a.v. vlomarkthallen steenfabriek "De Kavelingen".

Geachte dames en heren,

Wij, mijn vrouw en ik worden al jaren geconfronteerd met een gemeentelijke organisatie die voor ons op een zeer bedenkelijke wijze acteert.

Om deze handelswijze aan de kaak te stellen hebben wij vorig jaar eerst een gesprek met burgemeester Out gehad.
Van dit gesprek hebben wij een gespreksverslag gemaakt en hebben dat ter beantwoording aan deze burgemeester overlegd.
Het enige wat deze man kwijt wou was een nietszeggend antwoord, maar inhoudelijk kwam er geen woord uit.
Ook nadat ik nogmaals een dringend verzoek had gedaan om inhoudelijk te reageren was ook B&W niet bereid een inhoudelijk antwoord te geven.

Daarop heb ik de gemeenteraad aansprakelijk gesteld voor de houding en het handelen van het dagelijks bestuur.
Maar ook deze weet tot op de dag van vandaag kennelijk geen inhoudelijk antwoord te bedenken op de vragen in het gestuurde gespreksverslag.
Van u als volksvertegenwoordigers had ik een andere houding verwacht, tenzij u niet voldoende of onjuist op de hoogte bent gebracht van het gebeurde.
Daarom wil ik u verwijzen naar mijn internetblog
www.blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com, op dit blog breng ik het bedenkelijk handelen en disfunctioneren van uw organisatie in de openbaarheid.

Een deel van het verhaal heb ik inmiddels gepubliceerd, met name het gedeelte dat de milieuproblemen op het terrein rondom de markthallen behandeld, maar de “vlomarktperiode tussen 2005 en heden worden nog gepubliceerd.
Ook ga ik via de media het handelen van uw organisatie onder de aandacht brengen van een nog breder publiek.

Ik stel u in de gelegenheid binnen 2 weken alsnog inhoudelijk te reageren, mocht dit binnen deze termijn niet gebeuren dan ga ik ervan uit dat u zich conformeert aan het gepubliceerde en zie ik geen belemmering tot nadere actie over te gaan.

Hoogachtend, A.J.Blink

                                                -----------------------------------

D: Reactie van de gemeenteraad Borger-Odoorn.

Re: Wanbeleid gemeente Borger-Odoorn t.a.v. vlomarkthallen steenfabriek "De Kavelingen".
Datum: 24 februari 2015, 11:42 uur.


Geachte heer Blink,

Bedankt voor het informeren van ons over de situatie bij steenfabriek "De Kavelingen".

We hebben het besproken in onze fractie - vergadering van Gemeentebelangen en willen zeker graag de "ins en outs" weten.
Wij zijn dan ook al druk bezig om de nodige informatie boven tafel te krijgen en zullen ook uw opmerkingen daarin mee nemen.

De volgende week komen we weer bij elkaar en zullen horen van onze mensen van Gemeentebelangen (die hiermee bezig zijn) wat het heeft opgeleverd.
Als secretaris hou ik u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn
Henk B, fractie - secretaris

                                                -----------------------------------

E: Onze reactie op mail fractie-secretaris Gemeentebelangen.

RE: Wanbeleid gemeente Borger-Odoorn t.a.v. vlomarkthallen steenfabriek "De Kavelingen".
Datum: 24 februari 2015, 21:33 uur.

Geachte heer Henk B,

Het verbaast ons dat uw fractie nu nog onderzoek moet doen naar de onverkwikkelijke zaken die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd in de zaak “de Steenfabriek”.
Wij hebben in al die jaren diverse procedures gevoerd tegen uw organisatie t.a.v. de onbeperkte openstelling van de vlomarkthallen op zondagen.
Een paar zaken zijn zelfs door de bezwarencommissie van de gemeente behandeld en beoordeeld.

Daarvan behoren en moeten de medewerkers van het dagelijkse bestuur op de hoogte zijn geweest, waaronder ook twee wethouders van uw partij.
Een onderzoek waarbij de nodige informatie boven tafel moet komen is volgens ons dan ook een missie die overbodig lijkt, deze beide heren dienen volgens ons van alle in’s en out’s op de hoogte te zijn.

Toen wij het gespreksverslag van het gesprek met burgemeester Out hadden opgestuurd kregen wij namelijk 2 keer een schrijven van B&W, dus ook namens de beide wethouders van uw fractie, waarin wij met een nietszeggend antwoord het bos in werden gestuurd.
Toen wij vervolgens de gemeenteraad, waarvan u zelf deel uitmaakt, aansprakelijk stelden voor het nalatig, onzorgvuldig en onrechtmatig handelen kregen wij ook van deze geen inhoudelijk of fatsoenlijk antwoord.

Nee, deze raad kieperde het vervolgens weer over de schouder richting B&W, nota bene de partij die in eerste instantie ook al weigerde op een fatsoenlijke manier op ons gespreksverslag in te gaan.
Deze gooide het vervolgens over de schutting richting de juristen van verzekeringsmaatschappij Achmea Beheer.
Dus, een fatsoenlijk antwoord en reactie op dat schrijven hebben wij tot op de dag van vandaag niet mogen ontvangen van zowel B&W alsook van de gemeenteraad.

Onze reactie op het bodemonderzoek naar de illegale stort van de fabrieksschoorsteen en de ringoven lijkt mij ook geen verassing te zijn, want ook daaraan heeft uw eigen organisatie in de vorm van het dagelijkse en het politieke bestuur sturing gegeven.
Allemaal zaken waarvan in elk geval een paar fractieleden van uw partij op de hoogte moeten zijn geweest.
Nader onderzoek lijkt ons dan ook een overbodige actie, vraag het de beide wethouders zou ik zeggen.

Wij verwachten dan ook eind deze week een inhoudelijk antwoord op ons gespreksverslag met burgemeester Out en een inhoudelijke reactie op de resultaten van het bodemonderzoek.
Aanstaande zaterdag gaan wij onze publicaties via ons blog gewoon weer hervatten en dan zullen wij ook de media benaderen indien een fatsoenlijke reactie uitblijft.

Hoogachtend, A.J.Blink
                                                -----------------------------------

Wij hadden gehoopt dat de gemeenteraadsleden hun politieke verantwoordelijkheid zouden nemen, maar kennelijk hebben ook deze mensen om voor hun moverende redenen kilo’s boter op hun hoofd.
Een trieste constatering maar helaas werkelijkheid.

Ook deze bestuurders laten door hun stilzwijgen duidelijk blijken goedkeuring te hebben gegeven aan het wangedrag van burgemeester Out en zijn wethouders.
Niets staat ons nu dan ook meer in de weg om deze misstanden aan de kaak te stellen via de schriftelijke media, de contacten daarvoor zijn inmiddels gelegd.

Note:

Volgende week ga ik beginnen met de publicatie van mijn volgende blog.
Deze gaat over het falende en schandalige “vlomarktbeleid” dat deze gemeente sinds jaar en dag hanteert, waarbij het dagelijkse bestuur van Borger-Odoorn niet schuwde wetgeving t.a.v. de winkeltijdenwet compleet te negeren  en afspraken gemaakt in een bestemmingsplan volledig naast zich neer meende te moeten leggen.

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets ongeloofwaardigs meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com
Voorgaande en bovenstaand verhaal staan ook op:
www.blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com.

 

 

zaterdag 7 maart 2015

8: 14 mei 2014.


Verslag van gesprek met burgemeester M.Out en hoe deze vervolgens "verstoppertje" speelde.

Op 14 mei 2014 hebben mijn vrouw Ted en ik een gesprek met burgemeester Out gehad.
Dit naar aanleiding van een serie zeer onverkwikkelijke zaken die zich in de afgelopen jaren hadden voorgedaan tussen ons en een aantal ambtenaren.

Dit gesprek bevatte een aantal onderwerpen waarvan wij in dit blog alléén de misstanden op het gebied van het milieubeleid publiceren.
Het resterende deel betreft zaken ten aanzien van de misstanden die zich hebben voorgedaan tijdens de z.g. vlomarktperiode.
Dat gedeelte wordt t.z.t.gepubliceerd in het volgende blog.

Onderstaand gespreksverslag is op 18 juni 2014 aangetekend verstuurd naar de gemeente Borger-Odoorn, t.a.v. burgemeester Out en manager grondsgebiedszaken Luc.L.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875ZG te Exloo
t.a.v. burgemeester M.L.J.Out en dhr.Luc.L, manager grondgebiedszaken

 
Betreft: reactie op gesprek d.d.14 mei 2014
Aanwezig: dhr.M.L.J.Out, manager grondgebiedszaken Luc.L, mevr.T.Blink Stubbe en dhr.A.J.Blink
Datum: 18 juni 2014

Per aangetekende post verzonden.

 
Geachte heren,

Op ons verzoek heeft er op bovengenoemde datum om 15:00 uur een gesprek plaatsgevonden in het gemeentehuis in Exloo.
Reden van dit gesprek was om antwoorden te krijgen op een aantal vragen, in de loop der jaren ontstaan door ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op en rondom het terrein van de Oude Steenfabriek, adres Kavelingen 62  te Valthermond.
Tijdens dit gesprek zijn een aantal punten aan de orde geweest waarover wij als naaste buren van deze voormalige steenfabriek vragen hadden, en waarop wij hoopten antwoorden te zullen krijgen,  t.w:

·         Illegale milieustorting oude fabrieksschoorsteen in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen, en storting van de ringoven van de steenfabriek in nabijgelegen “boerenwijken” in 1984 /1985.

·         Ernstige bodemvervuiling, illegale stortingen chemisch afval en gevaarlijke situaties tijdens productieproces polyester tafelbladen in 1990 / 1991.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Jacob.B,  met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2005-2006.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, ook nu weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2010, 2011 en deel 2012, tot aan uitspraak bezwarencommissie.

·         Openstelling markthallen vanaf uitspraak bezwarencommissie tot aan “zienswijze periode van het bestemmingsplan.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, tijdens de z.g. “zienswijze periode van het bestemmingsplan”, nu tevens weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in periode 2013 tot aan vaststelling en goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan.

 
1: Productie (bak) stenen

Begin vorige eeuw is men  in de Kavelingen  gestart met de productie van gebakken stenen.
In de fabriekshal stond een bak / ringoven voor de productie van deze stenen, en vóór deze hal stond een grote fabrieksschoorsteen voor het afvoeren van de geproduceerde rookgassen van verbrande kolen, turf en aardgas gedurende meer dan 80 jaren.
Toen de steenfabriek in 1983 / 1984 zijn deuren om economische redenen moest sluiten zijn zowel de ringoven alsook de schoorsteen gesloopt en afgevoerd.

Bij het bakproces van de stenen komen door verbranding van fossiele brandstoffen veel zware metalen vrij, waaronder het zeer giftige en kankerverwekkende kwik.
Deze zetten tijdens dit bakproces af op de steenmassa in de oven en op de binnenwand van de schoorsteen.

De ringoven, enkele duizenden kuub steen, zwaar verontreinigd met bovengenoemde stoffen, zijn toen afgevoerd en gebruikt om z.g. “boerenwijken” in de nabije omgeving mee te dempen.
De fabrieksschoorsteen, ongeveer 400 kuub zwaar verontreinigde  steenmassa, is daarbij illegaal gestort in het openbare oppervlaktewater van de naastgelegen los en laadwijk van deze steenfabriek.

Het voormalige personeel van deze fabriek heeft de toenmalige en huidige directeur, dhr.J.J.Vuurboom, er in die tijd op gewezen dat deze storting niet door de beugel kon, en ernstige schade aan het milieu zou veroorzaken.
Deze heeft de waarschuwingen van het voormalige personeel van deze fabriek echter genegeerd en heeft deze illegale storting vervolgens illegaal laten uitvoeren.

Ook wij als naaste buren hebben toen meerdere keren “aan de bel getrokken”, en hebben deze illegale storting meerdere keren bij de toenmalige gemeente Odoorn gemeld.
Hierop is echter door deze gemeente nooit gereageerd, en ook is er, naar wij weten,  nooit enige actie ondernomen door deze gemeente tegen deze illegale stortingen.

Onze vraag aan de huidige burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn, dhr.Out was dan ook,  hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren.
 

                                                    -------------


Antwoord hr.Out:

Dhr.Out vertelde dat hij gedurende deze periode nog geen burgemeester van deze gemeente was, en ook nooit op de hoogte was geweest van bovengenoemde stortingen.

Hij bagatelliseerde het zelfs door erop te wijzen dat  dit soort praktijken vroeger meer plaats vonden, en dat tijdens onderzoeken in de gemeente op meerdere plaatsen illegale stortingen aan het licht waren gekomen, zoals:

·         De resten van een oud gemeentehuis in Eeserveen.


·         De overblijfselen van een glasfabriek in Buinen.

 
                                                    -------------

Reactie van de fam.Blink:

De storting van de schoorsteen is volgens ons geen zaak die lichtvaardig moet worden opgevat en uitgelegd, en is volgens ons van een andere orde dan vorengenoemde stortingen.
Deze storting heeft plaatsgevonden in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen en heeft daarmee in elk geval de directe omgeving ernstig schade toe gebracht.

Dat dhr.Out geen burgemeester was van deze gemeente ten tijde van het delict, en daardoor niet op de hoogte kon zijn van deze zaak kan hem niet worden aangerekend, maar gebrek aan voortvarendheid in de uitvoering van het onderzoek naar genoemde vervuiling  kan hem als eindverantwoordelijke van deze gemeentelijke organisatie wel worden aangerekend.


                                                     -------------

 
2: Productie polyester tafelbladen.

Eind jaren 80 startte het toenmalige bedrijf  Meforce b.v. in de voormalige hallen van genoemde steenfabriek een productielijn voor het vervaardigen van polyester tafelbladen.
Bij dit productieproces werden veel chemische stoffen, zoals styreen / methylethylketon / methyleenchloride en aceton gemengd om tot de productie van deze tafelbladen te komen.

Daardoor werden wij als naaste buren geconfronteerd met:

·         Veel stank en stofoverlast.

·         Lekkende vaten met chemische stoffen die buiten op het terrein stonden opgeslagen.

·         Explosie en brandgevaarlijke stoffen, opgeslagen in de productieruimte.

·         Afvoeren van vloeibare, niet uitgeharde polyester, als gewoon bedrijfsafval.

Van alle bovengenoemde zaken hebben wij meerder malen schriftelijk melding gemaakt bij de gemeente Odoorn, maar ook dit keer verzuimde deze gemeente actie te ondernemen en bleef deze passief toekijken.

Nadat wij zelf, met een paar andere buren die ook overlast hadden, de producent van de tafelbladen hadden gevraagd om maatregelen te nemen, en dit helaas geen soelaas bood, hebben wij weer contact gezocht met de gemeente Odoorn.

De toenmalige wethouder, dhr.Geert van D, heeft toen, nadat wij hadden gedreigd de publiciteit te zoeken als er geen actie plaats zou vinden, actie ondernomen, die er vervolgens toe heeft  geleid dat de productie van deze tafelbladen daarna is verplaatst naar resp.Stadskanaal en Polen.

Onze vraag was dan ook waarom de gemeente Borger-Odoorn ook hier nooit actief heeft ingegrepen.


                                                     -------------
    

Atwoord hr.Out:

Ook dit was hem onbekend omdat het voor zijn aantreden als burgemeester was gebeurd.
Tevens was correspondentie over deze zaak inmiddels uit het archief verdwenen.

Dhr Out geeft tevens aan dat de situatie in die jaren heel anders was, en dat er toen anders
werd omgesprongen met dergelijke meldingen dan tegenwoordig.

Als een dergelijke melding zich nu zou voordoen dan zou er volgens dhr.Out voortvarender
worden gehandeld.
 

                                                     -------------   
 

 Opmerking fam.Blink:

Tegenstrijdige  en vreemde opmerking in onze ogen, mede omdat wij genoemde zaken reeds in onze zienswijze van 13 september 2013 hebben gemeld, daarover pas de eerste vragen kregen op 12 maart 2014 via een mail van uw medewerker dhr.Niels.H, en waarbij de milieutechnische onderzoeken nog steeds op zich laten wachten.


                                                     -------------
    

Conclusie en slotwoord:

Wij hebben helaas moeten constateren dat wij op de meeste vragen geen duidelijke en bevredigende antwoorden hebben gekregen.
Dhr.Out had, zoals in bovenstaand verhaal verwoord, op veel zaken geen antwoord omdat het zich vóór zijn periode als raadslid en burgemeester zou hebben afgespeeld.

Als burgers zijn wij echter wel gedurende vele jaren geconfronteerd met voor ons zeer nadelige overlast en maatregelen.
Daardoor is er in de loop der jaren dan ook een stapeling van zaken ontstaan, mede veroorzaakt door voor ons gevoel dubieus genomen besluiten, maar tevens veroorzaakt omdat uw organisatie in sturing en handhaving tekort schoot.
Daarvoor was en is de gemeente Borger-Odoorn, onder uw leiding, echter wel verantwoordelijk.

De geveinsde bezorgdheid van dhr.Out in zijn slotwoord over onze gezondheid, welzijn en welbevinden wekten dan ook verbazing bij ons op.
Want dhr.Out is inmiddels al geruime tijd burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn, en heeft, als hij zo begaan was geweest met onze situatie, tijd en mogelijkheden genoeg gehad om deze in een eerder stadium te uiten, op welke manier dan ook.
Wij hadden daarom ook meer gehad aan een burgemeester die de belangen van zijn inwoners in het verleden en heden op een evenwichtige en eerlijke manier had gewogen en uitgevoerd.

Mocht u zich niet kunnen vinden in bovengenoemde uiteenzetting en uitleg, dan zien wij een reactie uiterlijk binnen een termijn van zes weken na dagtekening tegemoet.
Na deze termijn gaan wij ervan uit dat u zich kunt vinden in het geschrevene.

Hoogachtend, Fam..A.J.Blink


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Reactie op 2 juli 2014 van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn op dit gespreksverslag was de volgende:
Geachte heer Blink,

Op 18 juni 2014 hebt u ons een brief gestuurd met daarin het verslag van het gesprek dat op 14 mei 2014 heeft plaatsgevonden tussen u, uw echtgenote, Marco Out en Luc.L.
In het door u aangevraagde gesprek heeft u de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen over diverse zaken die spelen rond de voormalige steenfabriek in Valthermond. Deze vragen zijn van onze zijde naar eer en geweten beantwoord. Wij herkennen ons dan ook niet in verschillende delen van uw verslag en nemen de brief daarom enkel voor kennisgeving aan.

We streven er met het nieuwe bestemmingsplan voor de voormalige steenfabriek naar om de ontwikkelingen nu en in het verleden in een zodanige vorm te gieten dat alle belanghebbenden recht wordt gedaan. Van de bestemmingsplanprcedure houden wij u op de hoogte.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Daarop hebben wij gemeend om op 8 juli 2014 de volgende reactie te sturen

Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875ZG te Exloo
t.a.v. burgemeester M.L.J.Out.

 
Betreft: reactie op brief 14.15086, datum 2 juli 2014
Datum: 8 juli 2014

 
Geachte heer Out,

 
In bovengenoemd schrijven van 2 juli 2014, onder kenmerk 14.15086 bent u kennelijk niet in staat geweest, of heb u niet de moeite willen nemen om fatsoenlijke en inhoudelijk steekhoudende argumenten te formuleren op de inhoud van onze brief van 18 juni 2014.

Een reactie als “wij herkennen ons dan ook niet in verschillende delen van uw verslag en nemen uw brief voor kennisgeving aan” is voor ons een teken dat u als burgemeester van de Gemeente Borger-Odoorn ons schrijven niet serieus wilt nemen, en u zich kennelijk ook op geen enkele manier verantwoordelijk acht voor uw eigen handelen, en het handelen van uw organisatie in het heden en verleden.

Een reactie die wij onder geen beding accepteren, en daarom inhoudelijke en duidelijke argumenten op onderstaande punten van u verwachten als u zich niet kunnen vinden in de inhoud van onze brief van 18 juni 2014.

Het gaat om de volgende items:

·         Illegale milieustorting oude fabrieksschoorsteen in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen, en storting van de ringoven van de steenfabriek in nabijgelegen “boerenwijken” in 1984 /1985.

·         Ernstige bodemvervuiling, illegale stortingen chemisch afval en gevaarlijke situaties tijdens productieproces polyester tafelbladen in 1990 / 1991.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Jacob B,  met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2005-2006.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, ook nu weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2010, 2011 en deel 2012, tot aan uitspraak bezwarencommissie.

·         Openstelling markthallen vanaf uitspraak bezwarencommissie tot aan “zienswijze periode van het bestemmingsplan.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, tijdens de z.g. “zienswijze periode van het bestemmingsplan”, nu tevens weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in periode 2013 tot aan vaststelling en goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan.

Als wij vóór 30 juli a.s. alsnog geen steekhoudende antwoorden op dit schrijven van u hebben mogen ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat u het eens bent met de inhoud van onze brief, en dat u zich alsnog hebt geconformeerd aan de inhoud van het geschrevene.

Argumenten, betrekking hebbende op bovengenoemde punten worden na deze datum niet meer door ons geaccepteerd.

 
Hoogachtend, Fam..A.J.Blink
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Reactie op 4 aug.2014 van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn op bovenstaand schrijven was de volgende:


Geachte heer Blink,
Op 8 juli 2014 heeft u een brief gestuurd waarin u aangeeft dat u onze reactie (met kenmerk 14.15086) op uw verslag van het gesprek van 14 mei 2014 niet accepteert.


Zoals we in de brief met kenmerk 14.150086 al hebben gemeld, zijn uw vragen tijdens het gesprek van 14 mei 2014 van onze zijde naar eer en geweten beantwoord. Dat die antwoorden u niet bevallen is spijtig, maar dat laten we verder voor uw rekening. Daarnaast lopen er nog enkele onderzoeken en/of procedures met betrekking tot verschillende zaken die u in uw brief van 8 juli noemt. Wij nemen daarom uw brief voor kennisgeving aan.
Hoogachtend burgemeester en wethouders Borger-Odoorn.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inmiddels weten wij ook, zoals o.a. blijkt uit de publicatie in ons blog 4 van dinsdag 4 februari j.l. dat deze gemeente ook niet bang is om een onderzoek naar bodemvervuiling te saboteren en te manipuleren.

Wij hebben tot op heden, nog steeds geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen op ons gespreksverslag van 18 juni 2014, ondanks een uitdrukkelijk verzoek daartoe richting de gemeenteraad.
Ook zitten we nog steeds te wachten op een antwoord van dezelfde gemeenteraad op de genoemde manipulatie in het bodemonderzoeksrapport.

Wel heeft de secretaris van Gemeentebelangen op 24 februari j.l. gereageerd middels een mail met de mededeling dat ze “de zaak” in onderzoek hebben en dat een aantal gemeenteraadsleden zich met het onderzoek bezig houden zodat alle “inns en outs” boven tafel komen.
Deze week moet daarover meer duidelijk worden tijdens een vergadering van Gemeentebelangen waarin deze hun bevindingen met de andere raadsleden zullen delen.
Nadien zouden wij worden geïnformeerd.

Afwachten dus hoe lang ze een reactie kunnen opschorten en welke smoezen er nu weer verzonnen kunnen worden.

Note:
Volgende week ga ik de brief aan de gemeenteraad publiceren waarin we deze aansprakelijk hebben gesteld voor nalatig, onzorgvuldig en onrechtmatig handelen van hun dagelijkse bestuur onder leiding en regie van voormalig burgemeester Out.
Ook laten we daarin zien hoe deze gemeenteraad als politiek bestuurder vervolgens wegdook en niet het fatsoen had om verantwoording af wilde leggen toen wij hun om opheldering vroegen.

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com

Voorgaande en bovenstaand verhaal staan ook op:
www.blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com.