ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

zondag 19 juli 2015

10. ERNSTIGE ASBESTVERONTREINIGING VLOMARKTTERREIN.


10.NIEUW GECONSTATEERD MILIEUDELICT OP TERREIN "OUDE STEENFABRIEK".

Op 2 juli 2015 werden wij via onderstaand mailtje door een medewerker van de gemeente Borger-Odoorn van een nieuw milieudelict op de hoogte gebracht.

Het betrof hier een op het terrein van de voormalige steenfabriek aangetroffen behoorlijke hoeveelheid asbesthoudend materiaal in de bodem.
Dit materiaal is kennelijk ook in het verleden gebruikt om een deel van het laad/loskanaal langs de Kavelingen mee te dempen, en is tijdens een recent uitgevoerd bodemonderzoek ontdekt.
 
Van: Neil H
Verzonden: donderdag 2 juli 2015 10:02
Aan: 'A.J.Blink'
Onderwerp: Asbestonderzoek voorm. steenfabriek

Beste meneer Blink,

Eerder dit jaar hebben we u de eerste versie van het asbestonderzoek op het terrein van de voormalige steenfabriek gestuurd. Naar aanleiding van opmerkingen van de RUD Drenthe is dit onderzoek nog enkele keren aangepast. Bijgevoegd treft u het definitieve eindrapport.

De uitkomst is dat ter plaatse van een demping op de noordelijke perceelgrens de hergebruiksnorm plaatselijk wordt overschreden. De sleuven met een overschrijding zijn weergegeven in bijlage 2 van het onderzoek.

De omvang van de verontreiniging met asbest boven de hergebruiksnorm binnen de demping is circa 95 m3. Er dient daarom een aantekening in het kadaster te komen dat de betrokken kadastrale percelen verontreinigd zijn. De provincie Drenthe is daarvoor het bevoegd gezag. Wij hebben de provincie daarom geïnformeerd over de verontreiniging.

De provincie gaat de situatie nu beoordelen en neemt op zeker moment een beschikking ernst en spoed. Op dit moment is het met name belangrijk dat het deel met asbest boven de hergebruiksnorm niet wordt gebruikt of kan worden betreden. Dat is nodig om het asbest, dat ook boven in de bodem aanwezig is, intact te laten. Aan de heer Vuurboom is daarom aangegeven dat deze gronden dienen te worden afgezet voor gebruikers en bezoekers van de steenfabriek.

Nu het asbestonderzoek is afgerond kan het bestemmingsplan richting vaststelling. De verwachting is dat het plan in september/oktober 2015 in de gemeenteraad komt.

Met vriendelijke groet,
Neil H
Juridisch Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Gemeente Borger-Odoorn
Cluster Ontwikkeling
Afdeling Grondgebiedszaken
T (0591) 53 53 50
T 14 0591
 
                                ------------------------------------------------------------------------

 Als naaste buren, die ongeveer zo’n 50 meter van deze gevaarlijke vervuiling wonen, zou je denken dat na zo’n bericht het gebied wel snel zou worden afgezet met linten, maar niets bleek minder waar.

Gedurende bijna 2 weken, waarin 4 vlomarktdagen te noteren waren, en waarbij er enkele honderden auto’s per dag dit gebied benaderden, bleef de eigenaar van het terrein op zijn handen zitten en vond het kennelijk niet nodig om actie te ondernemen.

Ook ambtenaren van de gemeente kregen blijkbaar geen helder ogenblijk en vonden het kennelijk ook overbodig actie te ondernemen en controle uit te oefenen.
Onbegrijpelijk, mede gezien de geschiedenis die de gemeente met deze ondernemer had ten aanzien van naleving van wetgeving, nakomen van afspraken en uitvoeren van afspraken.

Deze ondernemer, dhr.J.Vuurboom, van bouwmaatschappij Vuurboom uit Valthermond was namelijk in het verleden de veroorzaker van:

  • De illegale storting van de zeer milieuvervuilende fabrieksschoorsteen ( ± 400 kuub ) in het laad/loskanaal van de Kavelingen, waarbij er een grote hoeveelheid kankerverwekkende stoffen, z.g. PAK,s in het openbare oppervlaktewater van het kanaal belandde. (± 1984-1985)
  • Illegale bomenkap op het terrein van de voormalige steenfabriek, en tevens illegale bomenkap op een aangrenzend terrein.
  • Nu weer deze illegale storting van het gevonden asbesthoudend materiaal.
Ik had geen zin het verzaken van de ondernemer te melden aan de gemeente, mede omdat er in de afgelopen 10 jaar heel vaak niet, of alléén onder zeer grote drang van onze zijde handhavend werd opgetreden door het ambtelijk apparaat, nadat er melding van was gedaan.
 
Op maandag 13 juli had ik een gesprek hierover met journalist Jaap van Brummelen van Dagblad v/h Noorden, en deze vertelde ik wel over het voorval van de gevonden asbest.
Deze meldde het vervolgens de volgende dag tijdens een persoverleg met de gemeentelijke bestuurders, en toen werden deze kennelijk plotsklaps ook wakker geschut, want op woensdagmorgen 15 juli werd het betreffende gebied eindelijk afgezet met linten.
 
Zeer bedenkelijk en zwak opereren van zowel de terreineigenaar alsook van de gemeente Borger-Odoorn, maar zoals gebruikelijk zal dit ook wel weer met een “sisser” aflopen voor “gemeentevriendje Vuurboom”.