ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

donderdag 12 maart 2015

9: Aug 2014.

Voltallige gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn speelt struisvogelpolitiek:

Zoals is gebleken uit ons vorige blog waren burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn, onder leiding van burgemeester Out, op geen manier te bewegen om inhoudelijk te reageren op ons gespreksverslag van 18 juni 2014.

Daarom hebben wij besloten om de hoofdverantwoordelijken van deze gemeente, de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn, op 21 aug. 2014 schriftelijk aansprakelijk te stellen voor het asociale gedrag en het wanbeleid van dit door hun aangestelde dagelijkse bestuur.

Onze verbazing was groot toen bleek dat ook dit politieke bestuur vervolgens verstoppertje speelde en weigerde verantwoording af te leggen voor het gedrag van hun dagelijkse bestuurders.

Tot onze verbijstering besloot deze raad begin sept. 2014 zelfs om onze aansprakelijkheidsstelling weer terug te geven voor advies aan burgemeester Out en zijn wethouders.
Nota bene dezelfde club die in eerste instantie weigerde om inhoudelijke antwoorden te geven kreeg nu van deze gemeenteraad een adviserende rol over zijn eigen falen en asociale gedrag.
Hoe verzin je het!!!!!

Zoals verwacht weigerden ook nu burgemeester en wethouders weer inhoudelijk te reageren op ons gespreksverslag en op de aansprakelijkheidsstelling van de gemeenteraad.
Nee, deze burgemeester en zijn wethouders kieperden het over hun schouders en dachten de verdere afwikkeling van deze zaak maar in handen te moeten geven van verzekeraar Centraal Beheer Achmea.
Het bestuur van de gemeente Borger-Odoorn zal wel gedacht hebben, de juristen van deze verzekeraar slagen er al jarenlang in om hele volksstammen hijgende woekerpolishouders uit de nek van hun werkgever te houden, dan moet het met een enkele lastige inwoner van de gemeente Borger-Odoorn zeker lukken.

Echter, ook deze verzekeraar heeft kennelijk tot op heden geen inhoudelijke antwoord kunnen geven op onze genoemde brieven, op zich ook heel begrijpelijk want de antwoorden behoren te komen van de verantwoordelijken die deze puinhoop hebben veroorzaakt.
Deze hebben echter tot op heden nog steeds niet het fatsoen gehad, en de verantwoordelijkheid gevoeld om inhoudelijke antwoorden te geven op onze brieven.

Om misverstanden te voorkomen, en om de gemeenteraad zelf in de gelegenheid te stellen onze brieven alsnog te kunnen beantwoorden, hebben wij op 13 febr.2015 alle gemeenteraadsleden van Gemeentebelangen, Pv/dA, het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie individueel via mail op de hoogte gebracht van onze publicaties in ons blog.
We zijn inmiddels 4 weken verder en ook deze gemeenteraad is kennelijk niet bereid antwoorden te geven op het door ons gestuurde gespreksverslag en de aansprakelijkheidsstelling.

Ook krijgen wij geen antwoord op het frauderend onderzoek en het daaruit voortvloeiende rapport van de illegale dumping van de zwaar vervuilende fabrieksschoorsteen in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen.

Voor ons valt hieruit maar één conclusie te trekken, we hebben hier te maken met een amateuristisch, ziek, incompetent en dubieus gemeentelijk bestuur op zowel dagelijks alsook op politiek niveau.
Daarom hebben wij besloten nu tevens de briefwisseling tussen ons en de gemeenteraad over het dubieuze en frauderende handelen van deze gemeente in dit blog openbaar te maken.

                                                -----------------------------------

A:Brief aansprakelijkheidsstelling gemeenteraad.


Gemeenteraad van de Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875ZG te Exloo

Per aangetekende post verzonden.

Kenmerk: Abl.03.2014
Datum: 21 augustus 2014

Onderwerp: Aansprakelijk stellen van nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen t.a.v. de punten  genoemd in ons aangetekend schrijven van 18 juni 2014.

Geachte dames en heren,

Wij, mijn vrouw en ik, hebben op ons verzoek op 14 mei 2014 een gesprek gehad met een paar medewerkers van uw organisatie, t.w. burgemeester M.L.J.Out en dhr.Luc.L, manager grondgebiedszaken.
Dit om duidelijkheid te krijgen over wie er binnen uw gemeentelijke organisatie in het verleden verantwoordelijk zijn  geweest voor onderzoek, toezicht en handhaving in een aantal zaken op het terrein van de voormalige steenfabriek de Kavelingen.
Een terrein waarop wij tevens wonen en waarbij situaties die daar plaatsvinden direct van invloed zijn op onze woonsituatie.

Daar zijn in het verleden, maar ook in het heden een aantal zaken gebeurt die op zijn minst dubieus en omstreden te noemen zijn, en waarbij wij inmiddels als belanghebbenden al meerdere keren zijn geconfronteerd met reacties daarop van uw organisatie die op zijn zachts gezegd zwak, immoreel en verdacht te noemen zijn.

In dit gesprek zijn een aantal zaken de revue gepasseerd waarbij wij als burgers duidelijk van mening verschilden met bovengenoemde heren, zodat dit voor ons aanleiding was om op 18 juni 2014 een aangetekend schrijven te sturen , met daarin genoemd een zestal hoofdpunten die tijdens dat gesprek de revue zijn gepasseerd.
In alle zes genoemde hoofdpunten hebben wij duidelijk aangegeven wat er in het verleden was gebeurd, wat de reactie daarop was van met name burgemeester Out, met daaropvolgend onze mening.

Daarbij hebben wij deze heren zes weken de tijd gegeven om inhoudelijk te reageren op de inhoud van het geschrevene, maar het enige wat binnen genoemde termijn uit de pen van uw organisatie vloeide was:
“wij herkennen ons dan ook niet in de verschillende delen van uw verslag en nemen uw brief enkel voor kennisgeving aan”.
Geen enkele inhoudelijke reactie of commentaar, maar wel kenmerkend en voor ons duidelijk herkenbaar.
Deze burgemeester en zijn wethouders willen daarbij kennelijk geen enkele verantwoording nemen voor zijn eigen falen, en achten zich daarbij niet verantwoordelijk voor de ontstane situatie.

Gezien de zwakke, inhoudsloze en nietszeggende reactie van B&W heeft uw organisatie aangegeven het inhoudelijk eens te zijn met de inhoud van het besprokene en ons commentaar daarop, of heeft deze geen kans gezien om inhoudelijk steekhoudende argumenten naar voren te brengen binnen de gestelde termijn.
Jammer en zwak voor een overheidsinstantie die besluiten neemt, daarbij diverse keren wetten en regels overtreedt, en daarnaast ook nog eens zelf de veroorzaker is geweest van een aantal problemen waar wij tot op de dag van vandaag de wrange vruchten van plukken, maar waarvoor uw organisatie geen bestuurlijke verantwoordelijkheid wil en durft te nemen.

Wij als naaste buren van de vlomarkthallen zijn zelfs door toedoen van uw organisatie bij herhaling en gedurende lange periode ernstig gedupeerd in ons woongenot, is er door verkeerd genomen besluiten en beslissingen door uw organisatie een situatie ontstaan tussen de verschillende partijen en ons die door ons als zeer onprettig en onwenselijk wordt ervaren, en heeft de hele situatie gedurende vele jaren voor heel veel stress en frustratie gezorgd.

Daarom stellen wij uw organisatie en zijn bestuur door middel van dit schrijven verantwoordelijk en aansprakelijk voor de genoemde punten in de bijgesloten brief van 18 juni 2014, gericht aan burg.M.L.J.Out en L.J.Luijben.

Mochten wij binnen 4 weken na dagtekening van dit schrijven geen reactie van u mogen ontvangen dan zien wij ons genoodzaakt het handelen van uw organisatie op de door ons genoemde punten door een onafhankelijke rechter te laten toetsen.
Alle kosten, proceskosten en juridische begeleiding, voortvloeiend uit dat proces zullen voor rekening van uw organisatie zijn.

Hoogachtend, A.J.Blink

                                                -----------------------------------

B:Dubieuze en onbegrijpelijke reactie van de gemeenteraad op aansprakelijkheidsstelling:

Datum: 8 september 2014
Onderwerp: Aansprakelijk stellen van de gemeente

Geachte heer Blink,
Op 21augustus 2014 heeft u ons een brief gestuurd waarin u de gemeente dan wel haar bestuurders aansprakelijk stelt voor nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen.
We hebben op 4 september besloten om uw brief voor advies in handen te leggen van het college van burgemeester en wethouders.

U ontvangt van het college binnen 4 weken een reactie op uw brief.

Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad, H.J.van O,
Raadsgriffier.

                                                -----------------------------------

B:Te verwachten reactie van burgemeester en wethouders op aansprakelijkheidsstelling gemeenteraad:
Datum: 29 september 2014
Onderwerp: Aansprakelijk stellen van de gemeente

Geachte heer Blink,

Op 21augustus 2014 heeft u een brief gestuurd aan de gemeenteraad waarin u de gemeente aansprakelijk stelt voor nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen ten aanzien van diverse zaken die op het perceel van de voormalige steenfabriek in Valthermond spelen of hebben gespeeld.

Op 9 september 2014 heeft de raad u een reactie gestuurd (met kenmerk 14.19629).
Hierin staat aangegeven dat uw brief voor advies in handen van het college is gelegd.
Daarnaast is aangegeven dat u van het college antwoord op uw brief ontvangt.

Wij hebben de aansprakelijkheid voor verdere afwikkeling in handen gegeven van onze verzekeraar in dezen, Centraal Beheer Achmea.
U ontvangt van Centraal Beheer Achmea een reactie op uw brief.

Wij vertrouwen erop u hierdoor voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn.
D.de V.
Manager Bestuurs- en concernondersteuning.

                                                -----------------------------------

C: Mailverkeer met gemeenteraad Borger-Odoorn.
Aan: alle individuele gemeenteraadsleden van de Pv/dA, het CDA, de VVD, D66 en de ChristenUnie
Datum: 14 februari 2015
Betreft: Wanbeleid gemeente Borger-Odoorn t.a.v. vlomarkthallen steenfabriek "De Kavelingen".

Geachte dames en heren,

Wij, mijn vrouw en ik worden al jaren geconfronteerd met een gemeentelijke organisatie die voor ons op een zeer bedenkelijke wijze acteert.

Om deze handelswijze aan de kaak te stellen hebben wij vorig jaar eerst een gesprek met burgemeester Out gehad.
Van dit gesprek hebben wij een gespreksverslag gemaakt en hebben dat ter beantwoording aan deze burgemeester overlegd.
Het enige wat deze man kwijt wou was een nietszeggend antwoord, maar inhoudelijk kwam er geen woord uit.
Ook nadat ik nogmaals een dringend verzoek had gedaan om inhoudelijk te reageren was ook B&W niet bereid een inhoudelijk antwoord te geven.

Daarop heb ik de gemeenteraad aansprakelijk gesteld voor de houding en het handelen van het dagelijks bestuur.
Maar ook deze weet tot op de dag van vandaag kennelijk geen inhoudelijk antwoord te bedenken op de vragen in het gestuurde gespreksverslag.
Van u als volksvertegenwoordigers had ik een andere houding verwacht, tenzij u niet voldoende of onjuist op de hoogte bent gebracht van het gebeurde.
Daarom wil ik u verwijzen naar mijn internetblog
www.blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com, op dit blog breng ik het bedenkelijk handelen en disfunctioneren van uw organisatie in de openbaarheid.

Een deel van het verhaal heb ik inmiddels gepubliceerd, met name het gedeelte dat de milieuproblemen op het terrein rondom de markthallen behandeld, maar de “vlomarktperiode tussen 2005 en heden worden nog gepubliceerd.
Ook ga ik via de media het handelen van uw organisatie onder de aandacht brengen van een nog breder publiek.

Ik stel u in de gelegenheid binnen 2 weken alsnog inhoudelijk te reageren, mocht dit binnen deze termijn niet gebeuren dan ga ik ervan uit dat u zich conformeert aan het gepubliceerde en zie ik geen belemmering tot nadere actie over te gaan.

Hoogachtend, A.J.Blink

                                                -----------------------------------

D: Reactie van de gemeenteraad Borger-Odoorn.

Re: Wanbeleid gemeente Borger-Odoorn t.a.v. vlomarkthallen steenfabriek "De Kavelingen".
Datum: 24 februari 2015, 11:42 uur.


Geachte heer Blink,

Bedankt voor het informeren van ons over de situatie bij steenfabriek "De Kavelingen".

We hebben het besproken in onze fractie - vergadering van Gemeentebelangen en willen zeker graag de "ins en outs" weten.
Wij zijn dan ook al druk bezig om de nodige informatie boven tafel te krijgen en zullen ook uw opmerkingen daarin mee nemen.

De volgende week komen we weer bij elkaar en zullen horen van onze mensen van Gemeentebelangen (die hiermee bezig zijn) wat het heeft opgeleverd.
Als secretaris hou ik u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gemeentebelangen Borger-Odoorn
Henk B, fractie - secretaris

                                                -----------------------------------

E: Onze reactie op mail fractie-secretaris Gemeentebelangen.

RE: Wanbeleid gemeente Borger-Odoorn t.a.v. vlomarkthallen steenfabriek "De Kavelingen".
Datum: 24 februari 2015, 21:33 uur.

Geachte heer Henk B,

Het verbaast ons dat uw fractie nu nog onderzoek moet doen naar de onverkwikkelijke zaken die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd in de zaak “de Steenfabriek”.
Wij hebben in al die jaren diverse procedures gevoerd tegen uw organisatie t.a.v. de onbeperkte openstelling van de vlomarkthallen op zondagen.
Een paar zaken zijn zelfs door de bezwarencommissie van de gemeente behandeld en beoordeeld.

Daarvan behoren en moeten de medewerkers van het dagelijkse bestuur op de hoogte zijn geweest, waaronder ook twee wethouders van uw partij.
Een onderzoek waarbij de nodige informatie boven tafel moet komen is volgens ons dan ook een missie die overbodig lijkt, deze beide heren dienen volgens ons van alle in’s en out’s op de hoogte te zijn.

Toen wij het gespreksverslag van het gesprek met burgemeester Out hadden opgestuurd kregen wij namelijk 2 keer een schrijven van B&W, dus ook namens de beide wethouders van uw fractie, waarin wij met een nietszeggend antwoord het bos in werden gestuurd.
Toen wij vervolgens de gemeenteraad, waarvan u zelf deel uitmaakt, aansprakelijk stelden voor het nalatig, onzorgvuldig en onrechtmatig handelen kregen wij ook van deze geen inhoudelijk of fatsoenlijk antwoord.

Nee, deze raad kieperde het vervolgens weer over de schouder richting B&W, nota bene de partij die in eerste instantie ook al weigerde op een fatsoenlijke manier op ons gespreksverslag in te gaan.
Deze gooide het vervolgens over de schutting richting de juristen van verzekeringsmaatschappij Achmea Beheer.
Dus, een fatsoenlijk antwoord en reactie op dat schrijven hebben wij tot op de dag van vandaag niet mogen ontvangen van zowel B&W alsook van de gemeenteraad.

Onze reactie op het bodemonderzoek naar de illegale stort van de fabrieksschoorsteen en de ringoven lijkt mij ook geen verassing te zijn, want ook daaraan heeft uw eigen organisatie in de vorm van het dagelijkse en het politieke bestuur sturing gegeven.
Allemaal zaken waarvan in elk geval een paar fractieleden van uw partij op de hoogte moeten zijn geweest.
Nader onderzoek lijkt ons dan ook een overbodige actie, vraag het de beide wethouders zou ik zeggen.

Wij verwachten dan ook eind deze week een inhoudelijk antwoord op ons gespreksverslag met burgemeester Out en een inhoudelijke reactie op de resultaten van het bodemonderzoek.
Aanstaande zaterdag gaan wij onze publicaties via ons blog gewoon weer hervatten en dan zullen wij ook de media benaderen indien een fatsoenlijke reactie uitblijft.

Hoogachtend, A.J.Blink
                                                -----------------------------------

Wij hadden gehoopt dat de gemeenteraadsleden hun politieke verantwoordelijkheid zouden nemen, maar kennelijk hebben ook deze mensen om voor hun moverende redenen kilo’s boter op hun hoofd.
Een trieste constatering maar helaas werkelijkheid.

Ook deze bestuurders laten door hun stilzwijgen duidelijk blijken goedkeuring te hebben gegeven aan het wangedrag van burgemeester Out en zijn wethouders.
Niets staat ons nu dan ook meer in de weg om deze misstanden aan de kaak te stellen via de schriftelijke media, de contacten daarvoor zijn inmiddels gelegd.

Note:

Volgende week ga ik beginnen met de publicatie van mijn volgende blog.
Deze gaat over het falende en schandalige “vlomarktbeleid” dat deze gemeente sinds jaar en dag hanteert, waarbij het dagelijkse bestuur van Borger-Odoorn niet schuwde wetgeving t.a.v. de winkeltijdenwet compleet te negeren  en afspraken gemaakt in een bestemmingsplan volledig naast zich neer meende te moeten leggen.

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets ongeloofwaardigs meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com
Voorgaande en bovenstaand verhaal staan ook op:
www.blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com.