ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

zaterdag 7 maart 2015

8: 14 mei 2014.


Verslag van gesprek met burgemeester M.Out en hoe deze vervolgens "verstoppertje" speelde.

Op 14 mei 2014 hebben mijn vrouw Ted en ik een gesprek met burgemeester Out gehad.
Dit naar aanleiding van een serie zeer onverkwikkelijke zaken die zich in de afgelopen jaren hadden voorgedaan tussen ons en een aantal ambtenaren.

Dit gesprek bevatte een aantal onderwerpen waarvan wij in dit blog alléén de misstanden op het gebied van het milieubeleid publiceren.
Het resterende deel betreft zaken ten aanzien van de misstanden die zich hebben voorgedaan tijdens de z.g. vlomarktperiode.
Dat gedeelte wordt t.z.t.gepubliceerd in het volgende blog.

Onderstaand gespreksverslag is op 18 juni 2014 aangetekend verstuurd naar de gemeente Borger-Odoorn, t.a.v. burgemeester Out en manager grondsgebiedszaken Luc.L.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875ZG te Exloo
t.a.v. burgemeester M.L.J.Out en dhr.Luc.L, manager grondgebiedszaken

 
Betreft: reactie op gesprek d.d.14 mei 2014
Aanwezig: dhr.M.L.J.Out, manager grondgebiedszaken Luc.L, mevr.T.Blink Stubbe en dhr.A.J.Blink
Datum: 18 juni 2014

Per aangetekende post verzonden.

 
Geachte heren,

Op ons verzoek heeft er op bovengenoemde datum om 15:00 uur een gesprek plaatsgevonden in het gemeentehuis in Exloo.
Reden van dit gesprek was om antwoorden te krijgen op een aantal vragen, in de loop der jaren ontstaan door ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan op en rondom het terrein van de Oude Steenfabriek, adres Kavelingen 62  te Valthermond.
Tijdens dit gesprek zijn een aantal punten aan de orde geweest waarover wij als naaste buren van deze voormalige steenfabriek vragen hadden, en waarop wij hoopten antwoorden te zullen krijgen,  t.w:

·         Illegale milieustorting oude fabrieksschoorsteen in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen, en storting van de ringoven van de steenfabriek in nabijgelegen “boerenwijken” in 1984 /1985.

·         Ernstige bodemvervuiling, illegale stortingen chemisch afval en gevaarlijke situaties tijdens productieproces polyester tafelbladen in 1990 / 1991.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Jacob.B,  met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2005-2006.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, ook nu weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2010, 2011 en deel 2012, tot aan uitspraak bezwarencommissie.

·         Openstelling markthallen vanaf uitspraak bezwarencommissie tot aan “zienswijze periode van het bestemmingsplan.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, tijdens de z.g. “zienswijze periode van het bestemmingsplan”, nu tevens weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in periode 2013 tot aan vaststelling en goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan.

 
1: Productie (bak) stenen

Begin vorige eeuw is men  in de Kavelingen  gestart met de productie van gebakken stenen.
In de fabriekshal stond een bak / ringoven voor de productie van deze stenen, en vóór deze hal stond een grote fabrieksschoorsteen voor het afvoeren van de geproduceerde rookgassen van verbrande kolen, turf en aardgas gedurende meer dan 80 jaren.
Toen de steenfabriek in 1983 / 1984 zijn deuren om economische redenen moest sluiten zijn zowel de ringoven alsook de schoorsteen gesloopt en afgevoerd.

Bij het bakproces van de stenen komen door verbranding van fossiele brandstoffen veel zware metalen vrij, waaronder het zeer giftige en kankerverwekkende kwik.
Deze zetten tijdens dit bakproces af op de steenmassa in de oven en op de binnenwand van de schoorsteen.

De ringoven, enkele duizenden kuub steen, zwaar verontreinigd met bovengenoemde stoffen, zijn toen afgevoerd en gebruikt om z.g. “boerenwijken” in de nabije omgeving mee te dempen.
De fabrieksschoorsteen, ongeveer 400 kuub zwaar verontreinigde  steenmassa, is daarbij illegaal gestort in het openbare oppervlaktewater van de naastgelegen los en laadwijk van deze steenfabriek.

Het voormalige personeel van deze fabriek heeft de toenmalige en huidige directeur, dhr.J.J.Vuurboom, er in die tijd op gewezen dat deze storting niet door de beugel kon, en ernstige schade aan het milieu zou veroorzaken.
Deze heeft de waarschuwingen van het voormalige personeel van deze fabriek echter genegeerd en heeft deze illegale storting vervolgens illegaal laten uitvoeren.

Ook wij als naaste buren hebben toen meerdere keren “aan de bel getrokken”, en hebben deze illegale storting meerdere keren bij de toenmalige gemeente Odoorn gemeld.
Hierop is echter door deze gemeente nooit gereageerd, en ook is er, naar wij weten,  nooit enige actie ondernomen door deze gemeente tegen deze illegale stortingen.

Onze vraag aan de huidige burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn, dhr.Out was dan ook,  hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren.
 

                                                    -------------


Antwoord hr.Out:

Dhr.Out vertelde dat hij gedurende deze periode nog geen burgemeester van deze gemeente was, en ook nooit op de hoogte was geweest van bovengenoemde stortingen.

Hij bagatelliseerde het zelfs door erop te wijzen dat  dit soort praktijken vroeger meer plaats vonden, en dat tijdens onderzoeken in de gemeente op meerdere plaatsen illegale stortingen aan het licht waren gekomen, zoals:

·         De resten van een oud gemeentehuis in Eeserveen.


·         De overblijfselen van een glasfabriek in Buinen.

 
                                                    -------------

Reactie van de fam.Blink:

De storting van de schoorsteen is volgens ons geen zaak die lichtvaardig moet worden opgevat en uitgelegd, en is volgens ons van een andere orde dan vorengenoemde stortingen.
Deze storting heeft plaatsgevonden in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen en heeft daarmee in elk geval de directe omgeving ernstig schade toe gebracht.

Dat dhr.Out geen burgemeester was van deze gemeente ten tijde van het delict, en daardoor niet op de hoogte kon zijn van deze zaak kan hem niet worden aangerekend, maar gebrek aan voortvarendheid in de uitvoering van het onderzoek naar genoemde vervuiling  kan hem als eindverantwoordelijke van deze gemeentelijke organisatie wel worden aangerekend.


                                                     -------------

 
2: Productie polyester tafelbladen.

Eind jaren 80 startte het toenmalige bedrijf  Meforce b.v. in de voormalige hallen van genoemde steenfabriek een productielijn voor het vervaardigen van polyester tafelbladen.
Bij dit productieproces werden veel chemische stoffen, zoals styreen / methylethylketon / methyleenchloride en aceton gemengd om tot de productie van deze tafelbladen te komen.

Daardoor werden wij als naaste buren geconfronteerd met:

·         Veel stank en stofoverlast.

·         Lekkende vaten met chemische stoffen die buiten op het terrein stonden opgeslagen.

·         Explosie en brandgevaarlijke stoffen, opgeslagen in de productieruimte.

·         Afvoeren van vloeibare, niet uitgeharde polyester, als gewoon bedrijfsafval.

Van alle bovengenoemde zaken hebben wij meerder malen schriftelijk melding gemaakt bij de gemeente Odoorn, maar ook dit keer verzuimde deze gemeente actie te ondernemen en bleef deze passief toekijken.

Nadat wij zelf, met een paar andere buren die ook overlast hadden, de producent van de tafelbladen hadden gevraagd om maatregelen te nemen, en dit helaas geen soelaas bood, hebben wij weer contact gezocht met de gemeente Odoorn.

De toenmalige wethouder, dhr.Geert van D, heeft toen, nadat wij hadden gedreigd de publiciteit te zoeken als er geen actie plaats zou vinden, actie ondernomen, die er vervolgens toe heeft  geleid dat de productie van deze tafelbladen daarna is verplaatst naar resp.Stadskanaal en Polen.

Onze vraag was dan ook waarom de gemeente Borger-Odoorn ook hier nooit actief heeft ingegrepen.


                                                     -------------
    

Atwoord hr.Out:

Ook dit was hem onbekend omdat het voor zijn aantreden als burgemeester was gebeurd.
Tevens was correspondentie over deze zaak inmiddels uit het archief verdwenen.

Dhr Out geeft tevens aan dat de situatie in die jaren heel anders was, en dat er toen anders
werd omgesprongen met dergelijke meldingen dan tegenwoordig.

Als een dergelijke melding zich nu zou voordoen dan zou er volgens dhr.Out voortvarender
worden gehandeld.
 

                                                     -------------   
 

 Opmerking fam.Blink:

Tegenstrijdige  en vreemde opmerking in onze ogen, mede omdat wij genoemde zaken reeds in onze zienswijze van 13 september 2013 hebben gemeld, daarover pas de eerste vragen kregen op 12 maart 2014 via een mail van uw medewerker dhr.Niels.H, en waarbij de milieutechnische onderzoeken nog steeds op zich laten wachten.


                                                     -------------
    

Conclusie en slotwoord:

Wij hebben helaas moeten constateren dat wij op de meeste vragen geen duidelijke en bevredigende antwoorden hebben gekregen.
Dhr.Out had, zoals in bovenstaand verhaal verwoord, op veel zaken geen antwoord omdat het zich vóór zijn periode als raadslid en burgemeester zou hebben afgespeeld.

Als burgers zijn wij echter wel gedurende vele jaren geconfronteerd met voor ons zeer nadelige overlast en maatregelen.
Daardoor is er in de loop der jaren dan ook een stapeling van zaken ontstaan, mede veroorzaakt door voor ons gevoel dubieus genomen besluiten, maar tevens veroorzaakt omdat uw organisatie in sturing en handhaving tekort schoot.
Daarvoor was en is de gemeente Borger-Odoorn, onder uw leiding, echter wel verantwoordelijk.

De geveinsde bezorgdheid van dhr.Out in zijn slotwoord over onze gezondheid, welzijn en welbevinden wekten dan ook verbazing bij ons op.
Want dhr.Out is inmiddels al geruime tijd burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn, en heeft, als hij zo begaan was geweest met onze situatie, tijd en mogelijkheden genoeg gehad om deze in een eerder stadium te uiten, op welke manier dan ook.
Wij hadden daarom ook meer gehad aan een burgemeester die de belangen van zijn inwoners in het verleden en heden op een evenwichtige en eerlijke manier had gewogen en uitgevoerd.

Mocht u zich niet kunnen vinden in bovengenoemde uiteenzetting en uitleg, dan zien wij een reactie uiterlijk binnen een termijn van zes weken na dagtekening tegemoet.
Na deze termijn gaan wij ervan uit dat u zich kunt vinden in het geschrevene.

Hoogachtend, Fam..A.J.Blink


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------


Reactie op 2 juli 2014 van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn op dit gespreksverslag was de volgende:
Geachte heer Blink,

Op 18 juni 2014 hebt u ons een brief gestuurd met daarin het verslag van het gesprek dat op 14 mei 2014 heeft plaatsgevonden tussen u, uw echtgenote, Marco Out en Luc.L.
In het door u aangevraagde gesprek heeft u de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen over diverse zaken die spelen rond de voormalige steenfabriek in Valthermond. Deze vragen zijn van onze zijde naar eer en geweten beantwoord. Wij herkennen ons dan ook niet in verschillende delen van uw verslag en nemen de brief daarom enkel voor kennisgeving aan.

We streven er met het nieuwe bestemmingsplan voor de voormalige steenfabriek naar om de ontwikkelingen nu en in het verleden in een zodanige vorm te gieten dat alle belanghebbenden recht wordt gedaan. Van de bestemmingsplanprcedure houden wij u op de hoogte.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Daarop hebben wij gemeend om op 8 juli 2014 de volgende reactie te sturen

Gemeente Borger-Odoorn
Postbus 3
7875ZG te Exloo
t.a.v. burgemeester M.L.J.Out.

 
Betreft: reactie op brief 14.15086, datum 2 juli 2014
Datum: 8 juli 2014

 
Geachte heer Out,

 
In bovengenoemd schrijven van 2 juli 2014, onder kenmerk 14.15086 bent u kennelijk niet in staat geweest, of heb u niet de moeite willen nemen om fatsoenlijke en inhoudelijk steekhoudende argumenten te formuleren op de inhoud van onze brief van 18 juni 2014.

Een reactie als “wij herkennen ons dan ook niet in verschillende delen van uw verslag en nemen uw brief voor kennisgeving aan” is voor ons een teken dat u als burgemeester van de Gemeente Borger-Odoorn ons schrijven niet serieus wilt nemen, en u zich kennelijk ook op geen enkele manier verantwoordelijk acht voor uw eigen handelen, en het handelen van uw organisatie in het heden en verleden.

Een reactie die wij onder geen beding accepteren, en daarom inhoudelijke en duidelijke argumenten op onderstaande punten van u verwachten als u zich niet kunnen vinden in de inhoud van onze brief van 18 juni 2014.

Het gaat om de volgende items:

·         Illegale milieustorting oude fabrieksschoorsteen in het openbare oppervlaktewater van het kanaal langs de Kavelingen, en storting van de ringoven van de steenfabriek in nabijgelegen “boerenwijken” in 1984 /1985.

·         Ernstige bodemvervuiling, illegale stortingen chemisch afval en gevaarlijke situaties tijdens productieproces polyester tafelbladen in 1990 / 1991.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Jacob B,  met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2005-2006.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, ook nu weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in 2010, 2011 en deel 2012, tot aan uitspraak bezwarencommissie.

·         Openstelling markthallen vanaf uitspraak bezwarencommissie tot aan “zienswijze periode van het bestemmingsplan.

·         Illegale openstelling van de vlomarkthallen op iedere zondag van de maand door beheerder Henk.H, tijdens de z.g. “zienswijze periode van het bestemmingsplan”, nu tevens weer met toestemming van de gemeente Borger-Odoorn in periode 2013 tot aan vaststelling en goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan.

Als wij vóór 30 juli a.s. alsnog geen steekhoudende antwoorden op dit schrijven van u hebben mogen ontvangen, dan gaan wij er vanuit dat u het eens bent met de inhoud van onze brief, en dat u zich alsnog hebt geconformeerd aan de inhoud van het geschrevene.

Argumenten, betrekking hebbende op bovengenoemde punten worden na deze datum niet meer door ons geaccepteerd.

 
Hoogachtend, Fam..A.J.Blink
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


Reactie op 4 aug.2014 van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn op bovenstaand schrijven was de volgende:


Geachte heer Blink,
Op 8 juli 2014 heeft u een brief gestuurd waarin u aangeeft dat u onze reactie (met kenmerk 14.15086) op uw verslag van het gesprek van 14 mei 2014 niet accepteert.


Zoals we in de brief met kenmerk 14.150086 al hebben gemeld, zijn uw vragen tijdens het gesprek van 14 mei 2014 van onze zijde naar eer en geweten beantwoord. Dat die antwoorden u niet bevallen is spijtig, maar dat laten we verder voor uw rekening. Daarnaast lopen er nog enkele onderzoeken en/of procedures met betrekking tot verschillende zaken die u in uw brief van 8 juli noemt. Wij nemen daarom uw brief voor kennisgeving aan.
Hoogachtend burgemeester en wethouders Borger-Odoorn.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inmiddels weten wij ook, zoals o.a. blijkt uit de publicatie in ons blog 4 van dinsdag 4 februari j.l. dat deze gemeente ook niet bang is om een onderzoek naar bodemvervuiling te saboteren en te manipuleren.

Wij hebben tot op heden, nog steeds geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen op ons gespreksverslag van 18 juni 2014, ondanks een uitdrukkelijk verzoek daartoe richting de gemeenteraad.
Ook zitten we nog steeds te wachten op een antwoord van dezelfde gemeenteraad op de genoemde manipulatie in het bodemonderzoeksrapport.

Wel heeft de secretaris van Gemeentebelangen op 24 februari j.l. gereageerd middels een mail met de mededeling dat ze “de zaak” in onderzoek hebben en dat een aantal gemeenteraadsleden zich met het onderzoek bezig houden zodat alle “inns en outs” boven tafel komen.
Deze week moet daarover meer duidelijk worden tijdens een vergadering van Gemeentebelangen waarin deze hun bevindingen met de andere raadsleden zullen delen.
Nadien zouden wij worden geïnformeerd.

Afwachten dus hoe lang ze een reactie kunnen opschorten en welke smoezen er nu weer verzonnen kunnen worden.

Note:
Volgende week ga ik de brief aan de gemeenteraad publiceren waarin we deze aansprakelijk hebben gesteld voor nalatig, onzorgvuldig en onrechtmatig handelen van hun dagelijkse bestuur onder leiding en regie van voormalig burgemeester Out.
Ook laten we daarin zien hoe deze gemeenteraad als politiek bestuurder vervolgens wegdook en niet het fatsoen had om verantwoording af wilde leggen toen wij hun om opheldering vroegen.

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com

Voorgaande en bovenstaand verhaal staan ook op:
www.blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com.