ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

vrijdag 27 februari 2015

7. 1985-2015.

Milieuschandaal, gemeente Borger-Odoorn probeerde milieudelicten onder het hoogpolige tapijt te vegen.

Vanaf mijn eerste blog op 22 januari j.l. heb ik geprobeerd om een op waarheid gebaseerd beeld te schetsen van een lokale overheid die voortdurend heeft gefaald en niet op haar taak was berekend ten aanzien van vergunningbeleid, uitvoering, toezicht en handhaving van de milieuproblemen die zich vanaf midden jaren 80 van de vorige eeuw hebben voorgedaan in en rondom de voormalige steenfabriek “de Kavelingen”.

Zowel de eigenaar van deze voormalige steenfabriek, dhr.J.J.Vuurboom, alsook een aantal gebruikers van de hallen waarin de steenfabriek was gevestigd hebben er volgens ons voor gezorgd dat er sprake moet zijn van ernstige verontreinigingen van de bodem en het openbare oppervlaktewater in en rondom dit terrein.

Met name het besmette oppervlaktewater baarde en baart ons nog steeds ernstige zorgen, want via het kanaalwater kon de  verspreiding van de zwaar kankerverwekkende stoffen zeer grote vormen aannemen, waarbij de kans groot is dat dit in de loop van de afgelopen jaren al heel grote vormen heeft aangenomen.
De gemeente Borger-Odoorn had daar in het verleden en heden acuut mee afgerekend als deze hun verantwoordelijkheid hadden genomen.

Deze gemeente kende zijn verantwoordelijkheid in het verleden echter niet, maar heeft ook niet veel bijgeleerd, want ook onze huidige bestuurders, zowel het dagelijkse bestuur onder leiding van voormalig burgemeester M.Out,  alsook de gemeenteraad als het politieke bestuur, hebben er een ongelooflijk grote rotzooi van gemaakt.
Bodemonderzoek had namelijk moeten uitwijzen of, en tot hoever hier sprake zou zijn van ernstige verontreinigingen in het kanaal langs de Kavelingen, en daarmee had ook in kaart moeten worden gebracht in hoeverre de vervuiling zich had verspreid.

We hadden tevens mogen verwachten dat dit onderzoek onder regie van onze eigen regionale overheid, de gemeente Borger-Odoorn, op een correcte en geloofwaardige manier zou worden uitgevoerd.
Niets was echter tot onze grote teleurstelling minder waar, het rapport bleek ten aanzien van het onderzoek naar de illegale dumping van de zwaar vervuilde fabrieksschoorsteen en ringoven een grote zwendel.

Het bodemonderzoek had uitsluitsel moeten geven naar de vervuiling van bodem en oppervlaktewater maar werd door de gemeente Borger-Odoorn alleen maar gebruikt om één groot mistgordijn op te werpen ten aanzien van hun eigen falen.
Uit de rapportage bleek namelijk onomstotelijk dat het onderzoek bewust was gemanipuleerd en dat er om welke reden dan ook bewust was gefraudeerd om misstanden en eigen falen onder het hoogpolige tapijt van de gemeente te vegen.
Er was namelijk bewust niet gezocht naar een aantal gemelde vervuilingen en er was tevens geknoeid met jaartallen van de gepleegde overtredingen.

Een rapportage in opdracht en onder regie van de gemeente Borger-Odoorn, waarin dergelijk gedrag wordt vertoond roept vragen op over integriteit, belangenverstrengeling en corruptie en verdient nader onderzoek.

De feiten op een rijtje:

Illegale dump gesloopte fabrieksschoorsteen en ringoven:

·       1984-1985 werd schoorsteen illegaal door toenmalige maar ook huidige eigenaar J.J.Vuurboom in de  laad/loswijk naast fabriekshallen gedumpt.

·        Ook de gesloopte ringoven verdween onder zijn regie in een aantal boerenwijken in de Monden.

·        Daarmee werd het kanaal van de Kavelingen en het grondwater in de Monden vermoedelijk blootgesteld aan zwaar kankerverwekkende stoffen ( z.g. PAK’s )

·        Toenmalige gemeente Odoorn weigerde iets met de toen al gemelde stortingen te doen en liet toenmalige en huidige eigenaar J.J.Vuurboom rustig en ongestraft zijn dubieuze en illegale gang gaan.

·        Daarmee werd bewust het risico genomen dat zowel het openbare oppervlaktewater van de Kavelingen alsook het grondwater in de Monden langdurig blootgesteld zou worden aan zwaar verontreinigende kankerverwekkende stoffen.

Polyester tafelbladenproductie met desastreuze gevolgen voor milieu en omgeving:

·        1985 – 2005, milieuverontreinigende, overlastgevende praktijken en voor werknemers en omgeving zeer gevaarlijk gedrag tijdens de productie van polyester tafelbladen.

·        Zwaar chemisch bedrijfsafval werd illegaal als normaal bedrijfsafval afgevoerd.

·        Vaten met reststoffen chemische vloeistoffen lagen te lekken in het gras naast de fabriekshal.

·        Polijststof werd ongefilterd met grote hoeveelheden naar buiten geblazen en zorgde voor veel overlast voor buren en omgeving.

·        Zeer veel overlast door indringende geur rondom fabriekshallen bij productie.

·        Brandbare en zeer brandgevaarlijke stoffen onveilig opgeslagen in productieruimte.

·        Explosiegevaarlijke vloeistoffen opgeslagen achter glas aan zonzijde gebouw in productieruimte waardoor zelfs explosiegevaar dreigde.

·        Ontbreken van aparte opslagruimte voor opslag brand en explosiegevaarlijke stoffen.

·        Vloeistofdichte vloeren ontbraken in productieruimte waarin veel werd gewerkt met milieubelastende vloeistoffen.

·        Ondanks duidelijke en herhaalde meldingen geen controle, handhaving of maatregelen door gemeente Borger-Odoorn na diverse schriftelijke meldingen over bovenstaande misstanden.

·         Doordat gemeente Odoorn stelselmatig weigerde maatregelen te treffen tegen dubieuze productie en opslagmethoden was deze medeverantwoordelijk en deelgenoot voor onveilige en gevaarlijke situatie werknemers van dit bedrijf.

Onderzoek en rapportage van door ons gemelde milieumisstanden:

Het bodemonderzoek is na veel moeite en pressie door ons uiteindelijk in sept. vorig jaar, na veel vertraging en traineren door de gemeente Borger-Odoorn, in opdracht van dezelfde gemeente uitgevoerd door een ingenieursbureau.
Zoals in blog 4 uitvoerig beschreven was het onderzoek zeer onzorgvuldig en onvolledig uitgevoerd.
Ondanks onze melding van de illegale dumping van de schoorsteen in het kanaal naast de fabriek heeft het ingenieursbureau deze zwaar vervuilende laag zorgvuldig gemeden in het onderzoek.

Natuurlijk was in eerste instantie de eigenaar/vervuiler J.J.Vuurboom daarbij gebaat maar deze had naar wij mogen aannemen niet de mogelijkheid sturing aan het onderzoek te geven.
Daar had volgens ons alleen de opdrachtgever gemeente Borger-Odoorn mogelijkheden toe, want de regel is nog altijd “wie betaald bepaald”.
Deze had er vermoedelijk helemaal geen belang bij dat zijn in het verleden gemaakte fouten door een onderzoek aan het licht zou komen.
Door miskleunen van de gemeente heeft eigenaar / vervuiler J.J.Vuurboom echter wel de mogelijkheid gehad om deze misstanden langdurig uit het zicht te houden.

Nog even de door de gemeente Borger-Odoorn gemaakte misstanden op een rijtje:

·        Deze verzuimde om in 1984-1985 in te grijpen en onderzoek te doen na melding van illegale dumping van zwaar vervuilde fabrieksschoorsteen en ringoven.

·        Ook weigerde zij in 1990-1991 stelselmatig op te treden en te handhaven tegen overlastgevende en milieuvervuilende productie van polyester tafelbladen.

·        Deze gemeente was ook nagenoeg niet in de benen te krijgen om bodemonderzoek te doen na de door ons gemelde misstanden.

·        Zij frustreerde en traineerde de procedure bij herhaling en startte, onder herhaalde druk en aandringen van onze zijde het bodemonderzoek eindelijk 1 jaar na melding.

·        Deze gemeente fraudeerde tevens als opdrachtgever het bodemonderzoek ter plaatse door het ingenieursbureau hoofdzakelijk het onkruid te laten wieden en een beetje in de bovenste grondlaag boven de milieuvervuilende schoorsteen te laten graven.

·        Ook zorgde zij er tevens voor dat de door ons aangewezen plekken, waar de ergste vervuiling van deze schoorsteen kon worden gevonden, zorgvuldig werden gemeden tijdens dit onderzoek.

·        Deze gemeente heeft naar onze mening bewust zijn invloed uitgeoefend op de uitslagen in het gepresenteerde onderzoeksrapport, daarbij werden de onderzoeksresultaten bewust gemanipuleerd zodat de gemelde mogelijke verontreinigingen door storting schoorsteen niet aan het licht kwamen.

·        Ook over het jaartal van de dumping van de zwaar vervuilende schoorsteen werd bewust gefraudeerd om daarmee strengere regels t.a.v. sanering te kunnen omzeilen.

Wij hebben met ontzetting en walging kennis genomen van de manipulatie die van het gepresenteerde onderzoeksrapport afdroop en zijn hier erg van geschrokken.
Voor ons is dan ook van belang welke mensen binnen de gemeentelijke organisatie voor de inhoud van dit rapport verantwoordelijk zijn geweest.

Wij hadden het dagelijks bestuur voor een paar weken terug al bericht over het gepubliceerde blog, maar de gemeenteraad was nog niet door ons op de hoogte gesteld.
Dat is voor ruim anderhalve week terug echter ook gebeurt, en elk raadslid van de gemeente Borger-Odoorn is door ons hier ook over ingelicht.
Deze hebben we twee weken de tijd gegeven om te reageren zodat voor ons ook duidelijk zou zijn dat zij van alle ins en outs op de hoogte zijn geweest.
Ook zij hebben echter gemeend niet te moeten reageren op de inhoud van ons blog zodat niets ons meer in de weg staat dan de publicaties weer te hervatten en daarnaast ook in bredere zin publiciteit te zoeken.

Via dit blog zijn we inmiddels in contact gekomen met een paar slachtoffers van het huidige beleid van de gemeente Borger-Odoorn, maar daarnaast hebben we besloten om via de media meer ruchtbaarheid te geven aan deze misstanden, in de verwachting daarmee nog meer wantoestanden van deze gemeente boven water te kunnen krijgen.
Zie voor de inhoudelijke verhalen over bovengenoemde illegale praktijken en over het daarbij falende en manipulatief gedrag van de gemeente Borger-Odoorn mijn gepubliceerde blogs 1 t/m 5 op

Note:
Volgende week ga ik met name het deel van het gespreksverslag met burgemeester Out publiceren dat betrekking had op de milieuproblemen, en daarbij zullen ook de reacties van zowel B&W alsook de reacties van de gemeenteraad worden gepubliceerd. 

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com

Voorgaande en bovenstaand verhaal staan ook op:
www.blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com.