ORGANISATIEBEHEER BORGER-ODOORN.: 1:Waarom dit blog.

dinsdag 10 februari 2015

4: Sept. 2014.


Onbetrouwbaar, gemanipuleerd en ondeugdelijk bodemonderzoek.

Wij hebben hier kennelijk te maken met een gemeentelijke overheid die voor tovenaar probeert te spelen.
Na heel veel moeite van onze zijde om de gemeente Borger-Odoorn te bewegen een onderzoek in te stellen naar de illegale dumping van een door rookgassen verontreinigde fabrieksschoorsteen in het kanaal langs de Kavelingen, bleek na 1½ jaar traineren en rekken van deze gemeentelijke organisatie, dat het hele ding kennelijk plotseling van de aardbodem was verdwenen.
Een meesterlijk stukje goochelwerk, waarbij ongeveer 400 kuub zwaar vervuild puin plotseling voor de gemeente en onderzoekers onvindbaar bleek.
Ondanks duidelijke aanwijzingen en signalen vooraf door ons, en ondanks graaf en spitwerk door een ingehuurd ingenieursbureau kon het ding kennelijk niet meer getraceerd worden.
Wij denken dat de gemeente Borger-Odoorn een paar talenten binnen zijn gelederen heeft die op een regionale goochelwedstrijd niet zouden misstaan, maar wij betwijfelen of deze beroepsgroep op deze talenten zit te wachten.

Even voor de duidelijkheid de feiten op een rijtje:

Nadat wij, zoals in ons vorige blog gemeld, de gemeenteraad van de gemeente Borger-Odoorn op 21 aug.2014 schriftelijk aansprakelijk hadden gesteld voor nalatig, onrechtmatig en onzorgvuldig handelen kwam deze gemeentelijke organisatie schoorvoetend en kennelijk met grote tegenzin, ruim een jaar na onze eerste melding, op 15 en 17 september 2014 in actie.

Na een jaar vertragen, uitstellen en rekken door de gemeente, en na veel druk van onze zijde, werd er op deze beide dagen eindelijk bodemonderzoek gedaan naar de door ons gemelde illegale milieuvervuilende stortingen op het terrein van de voormalige steenfabriek.
Toen ik tijdens dit onderzoek met een van de medewerkers van het onderzoeksbureau sprak zei deze wat wij vooraf uit eigen ervaring inmiddels veelvuldig hadden ervaren, namelijk “het onderzoek kon nog wel even duren want het had geen haast zo was hem verteld”.

Uiteindelijk, bijna 1½ jaar na de door ons ingediende zienswijze en melding van de illegale storting en andere milieuovertredingen, kregen wij op 15 december 2014 eindelijk bericht van de gemeente Borger-Odoorn dat de resultaten van het onderzoek bekend waren.
Daarnaast stond in deze brief dat de onderzoeksresultaten hadden uitgewezen dat er in de bodem van de gedempte watergang asbest was aangetroffen, maar dat de overige verontreinigingen niet van dien aard waren dat deze een belemmering vormden voor het gebruik van de gronden.

Nadat wij het onderzoeksrapport hadden opgevraagd hebben wij ons in eerste instantie gericht op de onderzoeksresultaten van de illegale demping van het kanaal naast de fabriek.
Toen wij het rapport d.d.16 okt.2014 lazen vonden wij het in eerste instantie heel frappant dat daarin vermeld stond dat het puin van de schoorsteen gestort was tussen 1987 en 2005, terwijl dit in 1984 / 1985 is gebeurt.
Lijkt een futiliteit, maar voor geconstateerde overtredingen na 1987 geldt echter geen “ernst” of “urgentie” maar een z.g. “zorgplicht” uit de wet bodembescherming, terwijl voor geconstateerde gevallen daarvóór strengere regels gelden.
Hieruit bleek voor ons gelijk al de manipulatie die van dit rapport afdroop.

Tevens konden wij uit de onderzoeksresultaten niet concluderen dat er ter plaatse van de gestorte schoorsteen grote hoeveelheden puin waren aangetroffen terwijl er over een lengte van zo’n 50 tot 60 meter ongeveer 400 kuub zwaar vervuild puin in het kanaal gedumpt is.
Ook was er kennelijk geen zwarte roetmassa ontdekt want hierover wordt in het hele rapport met geen woord gerept.
Volgens onze eigen zintuiglijke waarneming is dit hoogst opmerkelijk en onwaarschijnlijk, want toen de schoorsteen er nog stond zat er namelijk een dikke zwarte korst aan de binnenzijde door aanslag van de rookgassen die er gedurende bijna 80 jaar doorheen waren gegaan.
Juist deze zwarte roetmassa bevat de in ons 3e verhaal genoemde zeer schadelijke PAK’s.

Maar na verdere bestudering van dit rapport bleek dat er in de watergang waarin de schoorsteen was verdwenen over een lengte van zo’n 50 à 60 meter 5 monsters waren genomen, en van deze 5 waren er drie waar niet dieper was gegraven dan 40 tot 100 cm.
Over de zwaar vervuilde resten van de illegaal gestorte schoorsteen was in het verleden echter een laag aarde gestort van 50 tot 100 cm waarop een aantal bomen waren geplant.
Hier hebben ze kennelijk voor de vorm maar de bovenste laag van opgebrachte aarde onderzocht en hebben daarbij bewust verzuimd te zoeken naar verontreinigingen in het onderliggende puin.
Ook was er niet gezocht op “de kop” van het laad/loskanaal, een plaats die door mij heel duidelijk was aangewezen als plaats waar het meest vervuilde puin kon worden gevonden.
Bij de 2 diepere boringen was er sprake van boring met een z.g. edelmanboor, een grondboor die alleen kan worden gebruikt in zachtere grondlagen en beslist niet geschikt is voor boringen in puinhoudende lagen.
Hier hadden ze kennelijk een paar plekken gevonden waar toevallig geen resten van de illegaal gestorte schoorsteen lagen, dus hoe geloofwaardig wil je over komen.

Deze bevindingen zijn vervolgens ondergebracht in een lijvig rapport van bijna 200 bladzijden, kennelijk in de hoop dat je daarbij door de brei aan rapporten en sub-rapporten over dit soort cruciale informatie heen zou lezen.
Kennelijk waren de reststoffen van de uitgestoten rookgassen nog steeds te heet om naar boven te halen.

Daarnaast bleek uit het rapport dat er ook geen onderzoek was gedaan naar vervuiling van de bodem in het aansluitende kanaal langs de Kavelingen.
Voor ons echt heel vreemd als gemeld is dat er een illegale milieuvervuilende dumping heeft plaatsgevonden die daar jaren in het water heeft gelegen, en waarbij ten gevolge van “uitspoeling door regenwater” ook voor de gezondheid schadelijke delen in het kanaal verspreid zouden kunnen zijn.

Zou het zo kunnen zijn dat de gemeente Borger-Odoorn daarmee zijn eigen straatje probeerde schoon te vegen, want stel dat dit onderzoek aangegeven had dat de bodem toch ernstig vervuild was geweest?
Toch wel een blunder van formaat als uit nader onderzoek zou blijken dat er sprake zou zijn van ernstige bodemvervuiling en van ernstige vervuiling van het openbare oppervlaktewater.
Daarmee zouden zij namelijk tevens medeverantwoordelijk zijn voor een vervuiling die jarenlang kon voortduren.
Of zou het ook zo kunnen zijn dat deze gemeente de vervuiler en grondeigenaar om welke reden dan ook uit de wind probeert te houden?

Een ding is voor ons in elk geval inmiddels heel duidelijk, hier is sprake van onbetrouwbaar, manipulerend en slecht bestuur door zowel de dagelijkse alsook door de politieke bestuurders van de gemeente Borger-Odoorn.
Wij hebben in de afgelopen jaren genoeg voorbeelden gezien die dat vermoeden bevestigen, maar deze zal ik in mijn volgende publicaties verder uit de doeken doen.

Door de gemanipuleerde onderzoeksmethoden en resultaten zijn wij er niet gerust op dat hier sprake is van een onafhankelijk en betrouwbaar gemeentelijk bestuur, want wat beweegt deze mensen om op deze manier om te gaan met een onderzoek naar een milieudelict veroorzaakt door een plaatselijke ondernemer.
Nader onderzoek door onafhankelijke instanties zal hopelijk uitwijzen welke motieven hieraan ten grondslag liggen.

Wat is bepalend voor een deugdelijk, betrouwbaar en onafhankelijk onderzoek:

·         Wie is de opdrachtgever en wat is zijn belang.

·         Wie bepaalt welk bureau het onderzoek uitvoert.

·         Wie bepaalt waar naar gezocht moet worden.

·         Met welke opdracht wordt vervolgens het onderzoeksbureau het veld in gestuurd.

·         Door wie wordt bepaald hoe het onderzoek plaats moet vinden ( waar en op welke manier ).

·         Wie bepaalt hoeveel monsters er genomen dienen te worden en op welke diepte dit dient te gebeuren.

·         Welke monsters worden er vervolgens naar het lab gestuurd voor onderzoek ( alle of vooraf geselecteerde ).

Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente Borger-Odoorn uitgevoerd door een ingenieursbureau die naar wij aannemen vaker met dit bijltje heeft gehakt.
Als leek kregen wij echter al vrij snel de indruk dat hier geen sprake was van een betrouwbaar, onafhankelijk en degelijk onderzoek, maar dat de resultaten waren gemanipuleerd.
Daarom hebben we ons na deze eerste bevindingen ook maar niet verder verdiept in de overige metingen die in het rapport waren weergegeven.

Om toch een betrouwbaar en reëel beeld te krijgen van het uitgevoerde onderzoek hebben wij het opgevraagde onderzoeksrapport daarom maar ter beoordeling aan een paar onafhankelijke milieukundigen overlegd die vaker met dit bijltje hebben gehakt.( een deskundige op het gebied van uitstootemissies en een bureau dat zich bezighoudt met bodemvervuiling).
Want niet alleen het gebruik van de gronden is hier van belang, maar toch ook zeker de gezondheid van mens, dier en het milieu zijn hier in het gedrang.

Een ernstig milieudelict dat mogelijk ernstige vervuiling van de bodem in de “Monden” en van het openbare oppervlaktewater van het kanaal in de Kavelingen had voorkomen kunnen worden als de gemeente Odoorn in het verleden adequaat had gehandeld.
Het bodemonderzoek had ook veel eerder plaats kunnen vinden als de huidige gemeente Borger-Odoorn het onderzoek niet als een hete aardappel voor zich uit hadden geschoven.
Waarom het ambtelijk apparaat hier zo’n aarzelende en dubieuze rol heeft gespeeld is voor ons een vraag die vooralsnog onbeantwoord blijft, maar het heeft ons beeld en de betrouwbaarheid van deze instantie op zijn zachts gezegd geen goed gedaan.

In de verhalen die ik nog ga publiceren komen meer voorvallen en bedenkelijke situaties voor die de indruk opwerpen dat we hier van doen hebben met belangenverstrengeling en mogelijk ernstiger feiten binnen deze organisatie.

Het onderzoek naar het asbesthoudend materiaal moet nog plaats vinden zodat er, na bijna 1½ jaar, nog steeds geen zicht is op een definitief bestemmingsplan.

Note:
Volgende week belicht ik de rol die de gemeente Borger-Odoorn had bij de controle en handhaving van milieu overtredingen en de opslag van gevaarlijke stoffen bij het produceren van polyester tafelbladen in de voormalige (steen)fabriekshallen.

Hebt u, of heeft iemand uit uw omgeving ook zoiets meegemaakt dan kunt u anoniem reageren via mail: blinkgembo@gmail.com

Voorgaande en bovenstaand verhaal staan ook op
blink-gemeenteborgerodoorn.blogspot.com.